Title: Možnosti integrace anténního systému do přijímače digitální televize
Other Titles: Options for Antenna System Integration into Digital Television Receiver
Authors: Mráz, Jan
Advisor: Masopust, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5148
Keywords: integrované antény;vestavěné antény;digitální televizní vysílání;rádiový kanál;šířka pásma antény;malé antény;modální analýza;diverzitní příjem
Keywords in different language: integrated antennas;embedded antennas;digital video broadcasting;radio channel;antenna bandwidth;small antennas;modal analysis;diversity reception
Abstract: V textu je proveden rozbor možností pro integraci anténního systému do přijímače digitální televize a navržen anténní systém pro vestavěný příjem. Závěry rozboru vycházejí z vlastností rádiových kanálů, kterými se signál digitální televize šíří, a dále z podmínek specifických pro v podstatě přenosný příjem. Je provedena rešerše anténních zářičů, které jsou svými vlastnostmi vhodné pro integrovaný příjem. Je zdůrazněna problematika elektricky malých antén a šířky pásma potřebné pro příjem v televizních pásmech používaných pro digitální vysílání. Speciálně jsou diskutovány vícebranové antény v souvislosti s možnostmi diverzitního příjmu. Dále jsou v textu analyzovány vlastnosti diverzitních systémů. Významná pozornost je věnována možnosti využití stávajících vodivých struktur přijímače a konformních struktur pro realizaci vestavěného anténního systému. V této souvislosti je aplikována teorie charakteristických vidů. Je navržen anténní systém realizující příjem digitální televize s využitím šasi přijímače a aplikující princip vícebranové antény pro diverzitní příjem.
Abstract in different language: Analysis of options for antenna system integration into digital television receiver is carried out and antenna system for embedded reception is proposed in the text. The presented conclusions arise from the properties of radio channels through which the signal of digital broadcasting propagates, and further from the conditions specific for the, essentially, portable reception. A recherché is performed of antenna radiators that, regarding their properties, are suitable for integrated reception. Issues of electrically small antennas and the bandwidth needed for the reception within the frequency bands used for digital broadcasting are emphasised. Especially, multiport antennas are discussed in connection with options of diversity reception. Properties of diversity systems are also analysed in the text. Significant attention is paid to applicability of existing conducting structures in receiver and of conform structures for realization of embedded antenna system. In this context, the theory of characteristic modes is applied. An antenna system is proposed realizing the digital television reception that makes use of receiver chassis and applies the multiport-antenna technique for diversity reception.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
mraz skol.pdfPosudek vedoucího práce475,28 kBAdobe PDFView/Open
mraz opon.pdfPosudek oponenta práce2 MBAdobe PDFView/Open
mraz zapis.pdfPrůběh obhajoby práce454,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.