Title: Zdroje galicismů v české a ruské fortifikační terminologii v 18. století. Historický a politický kontext problematiky
Other Titles: Sources of galicisms in Czech and Russian fortification terminology in the 18th century. The historical and political context of the issue
Authors: Artemov, Andrej
Citation: ARTEMOV, A. Zdroje galicismů v české a ruské fortifikační terminologii v 18. století. Historický a politický kontext problematiky. Slavia Centralis, 2022, roč. 15, č. 1, s. 58-70. ISSN: 1855-6302
Issue Date: 2022
Publisher: University of Maribor
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85132117467
http://hdl.handle.net/11025/51513
ISSN: 1855-6302
Keywords: galicismy;fortifikační terminologie;výpůjčky;přejímání;čeština;ruština;18. století
Keywords in different language: gallicisms;fortification´s terminology;loanword;borrowing;Czech;Russian;18th century
Abstract: Příspěvek se věnuje zdrojům francouzské fortifikační terminologie v ruštině a češtině v 18. století. Aktivní práce francouzských inženýrů způsobila rozšíření galicismů ve vojenské terminologii všech evropských jazyků. V 18. století se stavěly nebo modernizovaly pevnosti jak v Rusku, tak v českých zemích. Text analyzuje reálné možnosti pro přijímání galicismů češtinou a ruštinou. Jazyková situace v Rusku a v českých zemích se velmi lišila. Na počátku 18. století se ruština dostává do intenzivního kontaktu s mnoha evropskými jazyky, nejdříve však s nizozemštinou a němčinou. Později se pociťuje velký vliv francouzštiny. Ruština přebírá francouzskou fortifikační terminologii nezřídka z překladů z jiných jazyků (například z nizozemštiny). Galicismy se do českých zemí mohly dostat přímým kontaktem s francouzským prostředím (francouzští důstojníci ve službách Habsburské monarchie i jinak).
Abstract in different language: The paper presents the situation in the field of fortification, which took place in the 18th century. Thanks to the active work of French engineers, fortification terminology throughout Europe was filled with numerous Galicianisms, which were widely adopted in all European languages. In the 18th century, fortresses were built or modernized both in Russia and in the Czech lands. The text analyzes the real possibilities for the process of taking over Galicianism in Slavic languages: Czech and Russian. The language situation in Russia and the Czech lands differed sharply. At the beginning of the 18th century, Russian actively contacted many European languages, but first with Dutch and German (the great influence of French begins here later). Russian adopts French fortification terminology, among other things, from translations made from other languages (for example, from Dutch). Gallicisms could come into Czech through direct contact with the French environment (French officers in the service of the Habsburg monarchy and otherwise).
Rights: © University of Maribor
Appears in Collections:Články / Articles (KRF)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
04 Artemov Slavia centralis 2022_1.pdf502,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD