Title: Digitalizace v oblasti řízení lidských zdrojů: systematická literární rešerše.
Other Titles: Digitalization in the area of human resources: systematic literature review.
Authors: Jelínková, Eva
Špačková, Petra
Taušl Procházková, Petra
Citation: JELÍNKOVÁ, E. ŠPAČKOVÁ, P. TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P. Digitalizace v oblasti řízení lidských zdrojů: systematická literární rešerše.. Trendy v podnikání, 2022, roč. 12, č. 1, s. 60-71. ISSN: 1805-0603
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51606
ISSN: 1805-0603
Keywords: řízení lidských zdrojů;human resources;HR;digitalizace;digitální transformace;lidský kapitál
Keywords in different language: human resource management;human resources;HR;digitalization;digital transformation;human capital
Abstract: Průmysl 4.0, digitalizace či digitální transformace nepochybně představují jeden z hlavních trendů měnící se ekonomiky, společnosti a podnikání. Představují zásadní téma rezonující aktuálně v reálném podnikovém světě i v akademické sféře. Nové moderní digitální technologie a jejich využití s sebou přináší zásadní dopad na dosavadní fungování podnikatelských subjektů a vyzývá je udělat radikální změny v řízení podnikových procesů a dílčích aktivit. Předkládaný příspěvek reflektuje potřebu zaměřit výzkumné aktivity na digitalizaci různých podnikových oblastí, konkrétně se zaměřuje na oblast řízení lidských zdrojů, reps. human resources (HR). Cílem příspěvku je přispět do literatury o digitalizaci HR, konkrétně prozkoumat současný stav v oblasti digitalizace HR. Za tímto účelem byla provedena systematická literární rešerše v databázi Scopus. Tato studie shrnuje a prezentuje stávající poznatky strukturovaným způsobem a také identifikuje možné směry budoucích výzkumných aktivit. Vybrané příspěvky byly analyzovány a klasifikovány dle oblasti zájmu do dvou hlavních kategorií digitalizace lidských zdrojů, a to na články, které se týkají digitalizace HR jako takového, tj. digitalizace disciplíny řízení lidských zdrojů, a na druhou kategorii, kterou je HR jako podpora digitalizace, tj. oblasti, kde může HR pomoci s digitální transformací dalších podnikových činností či procesů. Hlavním společným jmenovatelem většiny článků napříč oběma klastry se stal digitalizovaný lidský kapitál.
Abstract in different language: Industry 4.0, digitization and digital transformation are undoubtedly some of the main trends of a transforming economy, society and business. They represent a fundamental topic that is currently resounding in both the real business world and the academic sphere. New modern digital technologies and their use have a crucial impact on the existing operation of entrepreneurial entities. These technologies require them to make radical changes in the management of business processes and particular activities. The presented paper reflects the need to focus research activities on the digitalization of various business areas; specifically, it focuses on the field of human resource (HR) management. The goal of this paper is to contribute to the existing literature on HR digitalization, specifically by exploring the current state of the art in this area. For this purpose, a systematic literature review in the Scopus database was carried out. This study summarizes and presents existing knowledge in a structured manner and also identifies possible directions for future research activities. Selected papers were analyzed and classified according to area of interest into two main categories of human resource digitalization. The first includes papers that deal with HR digitalization as such, i.e. the digitalization of the discipline of HR management. The second area deals with HR as a support for digitalization, i.e. fields in which HR can help with the digital transformation of other business activities or processes. Digitalized human capital has become the primary common denominator of the majority of articles across both categories.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Digitalizace v oblasti řízení lidských zdrojů.pdf2,81 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD