Název: Psychosociální profil islamisty
Další názvy: The Psychosocial Profile of the Islamist
Autoři: Koubková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Kydlíček, Jakub
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5165
Klíčová slova: Islamismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Islamism
Abstrakt: V mé bakalářské práci se zabývám, na základě dostupných studií zkoumajících islamistická hnutí, psychosociálním profilem islamisty. Na základě dostupných výzkumů se snažím určit veškeré socio-patologické, socio-ekonomické a psychologické jevy. V základu práce charakterizuji islamismus, a určuji prvky, přes které se charakterizuje. Zároveň určuji krizové prostředí arabské společnosti, a všechny jeho determinanty. Dále se zabývám obecnými atributy vůdce a příslušníků skupiny podle dostupných výzkumů. Určuji a charakterizuji vlastnosti muta´asiba kde poznatky podkládám dílem Dekmejiana, neboť je jediný kdo definoval archetypální determinanty. Na konci práce se zabývám islamismem v Evropě, kde určuji přístupy integrace a multikulturalistické politiky v Evropě.
Abstrakt v dalším jazyce: I deal in my bachelor thesis with psycho-social profile of Islamist on the basis of available studies which investigating the Islamist movement. I try to identify, based on available research, all the socio-pathological, socio-economic and psychological phenomenon. Basically I characterize Islamism, and determine the elements through which it?s characterized. I also determine the environment crisis and all its determinants Arab society. Another part deals with the general attributes of a leader and member of the islamist movements, according to available researches. I Identify and describe properties of a muta´asib which I base it on the work of Dekmejian because he is the only one who defined the archetypal determinants of the muta´asib. The end of work deals with Islamism in Europe which determines access integration and multiculturalists policies in Europe.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BakalarskaPrace_KoubkovaKristyna.pdfPlný text práce867,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koubkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce162,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koubkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce244,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koubkova.pdfPrůběh obhajoby práce125,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5165

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.