Title: Historie porcelánek v Čechách (vznik,znárodnění,stagnace,privatizace,...)
Other Titles: History of porcelain plants in Czech republic (inception,nationalization, plateauing, privatisation, ...)
Authors: Herzánová, Barbora
Advisor: Poláček, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5185
Keywords: porcelán;kaolín;arkanista;výroba;porcelánka;kamenina;měkký porcelán;tvrdý porcelán;glazura
Keywords in different language: porcelain;kaolin;porcelain producer;production;porcelain factory;earthenware;soft porcelain;hard porcelain;glazes
Abstract: Cílem této bakalářské práce je pokusit se zmapovat historii porcelánové výroby na území České Republiky, s přihlédnutím ke všem zahraničním i politicko -historickým vlivům. Autorka si klade za cíl zachytit nejdůležitější momenty vzniku a vývoje porcelánové tradice na našem území, postihnout nejdůležitější vlivy a historické události, které se na formování tohoto průmyslu podílely. Autorka se rozhodla popsat historii porcelánové výroby od počátků na území Číny v době před naším letopočtem, kdy se porcelánová výroba dočkala největšího rozkvětu. Popisuje spletitou cestu porcelánu z Asie do Evropy. Dále se zabývá vývoem výroby v největších a nejdůležitějších centrech porcelánové produkce a vlivy těchto továren na český porcelán, se zvláštním přihlédnutím k vývoji produkce během světových válek, v meziválečném období a v období poválečném.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to try and chart the history of porcelain production in the Czech Republic, taking into account all international political and historical influences. The author aims to capture the important moments in the emergence and development of porcelain tradition in our country, to capture the most important influences and historical events that shaped this industry. The author decided to describe the history of porcelain production from its beginnings in China BC, when the porcelain manufacture has had its heyday. It describes the path of porcelain from Asia to Europe. And further, the development of the production in the largest and most important centers of porcelain production. It deals with the effects of these factories on Czech porcelain with special regard to the development of production during the world wars, the interwar period and the postwar period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI.final.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Herzanova - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Herzanova - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Herzanova - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce421,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.