Název: Historie porcelánek v Čechách (vznik,znárodnění,stagnace,privatizace,...)
Další názvy: History of porcelain plants in Czech republic (inception,nationalization, plateauing, privatisation, ...)
Autoři: Herzánová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5185
Klíčová slova: porcelán;kaolín;arkanista;výroba;porcelánka;kamenina;měkký porcelán;tvrdý porcelán;glazura
Klíčová slova v dalším jazyce: porcelain;kaolin;porcelain producer;production;porcelain factory;earthenware;soft porcelain;hard porcelain;glazes
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je pokusit se zmapovat historii porcelánové výroby na území České Republiky, s přihlédnutím ke všem zahraničním i politicko -historickým vlivům. Autorka si klade za cíl zachytit nejdůležitější momenty vzniku a vývoje porcelánové tradice na našem území, postihnout nejdůležitější vlivy a historické události, které se na formování tohoto průmyslu podílely. Autorka se rozhodla popsat historii porcelánové výroby od počátků na území Číny v době před naším letopočtem, kdy se porcelánová výroba dočkala největšího rozkvětu. Popisuje spletitou cestu porcelánu z Asie do Evropy. Dále se zabývá vývoem výroby v největších a nejdůležitějších centrech porcelánové produkce a vlivy těchto továren na český porcelán, se zvláštním přihlédnutím k vývoji produkce během světových válek, v meziválečném období a v období poválečném.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to try and chart the history of porcelain production in the Czech Republic, taking into account all international political and historical influences. The author aims to capture the important moments in the emergence and development of porcelain tradition in our country, to capture the most important influences and historical events that shaped this industry. The author decided to describe the history of porcelain production from its beginnings in China BC, when the porcelain manufacture has had its heyday. It describes the path of porcelain from Asia to Europe. And further, the development of the production in the largest and most important centers of porcelain production. It deals with the effects of these factories on Czech porcelain with special regard to the development of production during the world wars, the interwar period and the postwar period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KVK) / Bachelor´s works (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI.final.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herzanova - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herzanova - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Herzanova - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce421,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5185

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.