Title: Jak vnímají vizuální kulturu děti a mládež s rizikovým chováním
Other Titles: How riskfully behaving children and youth perceive visual culture
Authors: Voříšková, Martina
Advisor: Slavík, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5191
Keywords: kultura;subkultura;vizuální kultura;obraz;životní styl;pojetí;děti;mládež;rizikové chování;oblékání;tetování;šperky;graffiti;pokoj;hip hop
Keywords in different language: culture;subculture;visual culture;image;lifestyle;approach;children;youth;risk-taking behavior;clothing;tattoo;jewellery;graffiti;room;hip hop
Abstract: Ve své bakalářské práci se věnuji výzkumu, v němž zkoumám vizuální kulturu z po­hledu dětí a mládeže s rizikovým chováním. Při práci jsem vycházela z předpokladu, že skupina dětí a mládeže s rizikovým chováním tvoří samostatnou subkulturu. Cílem bylo tedy popsat a charakterizovat vnímání vizuálních aspektů a jejich vlastních vizuálních preferencí na základě jimi vybraného životního stylu. Informace jsem získala pomocí kvalitativního dotazníku a jejich výpovědi jsem opřela o obrázek, který vytvořili. Zís­kané informace jsem pak analyzovala a roztříděné jsem dávala do kontextu s životním stylem.
Abstract in different language: I dedicate my bachelor work to researching the view of visual culture of children and youth with risk-taking behavior. My work is based on the assumption that children and youth with risk-taking behavior make up a self-governing subculture. Thus my aim was to describe and characterize the perception of visual aspects and their own visual prefe­rences from the point of view of the lifestyle chosen by them. I obtained information by qualitative interview and their statements were supported by the picture which they made. I then analysed the information obtained, classified it and put into context with their lifestyle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_voriskova martina.pdfPlný text práce11,55 MBAdobe PDFView/Open
Voriskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce680,74 kBAdobe PDFView/Open
Voriskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce377,14 kBAdobe PDFView/Open
Voriskova- obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce200,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.