Název: Cesta k sobě
Další názvy: way together
Autoři: Nosková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5196
Klíčová slova: anděl;ďábel;člověk;fotka
Klíčová slova v dalším jazyce: angel;devil;man;photo
Abstrakt: Cílem bakalářské práce ?Cesta k sobě? je objevování a nalézání nejvhodnější cesty ? životní poutě skrz umělecký výraz a prožitek. Prožitek jako takový byl velmi důležitým faktorem, jelikož ten často usměrňoval mou pouť. Celá práce prochází třemi celky, které se porůznu spojují a oddělují. První celek s názvem Anděl reprezentuje dobro. Druhý celek Ďábel reprezentuje zlo a třetí celek Člověk spojuje obě předchozí a vytváří své místo mezi nimi. Někdy velice ovlivněné, jindy naprosto svébytné. Uměleckou technikou pro vyjádření mé poutě se stala fotografie, hlavně pro svůj rychlý a jasný náhled na věc. Je tvorbou, která vypovídá čistou pravdu a neumí lhát. Malba nám často vytváří nejrůznější iluze, ale fotka vytvoří pohled toho, co jí nabídnete. Právě proto se tento prostředek stal pro mě nejvhodnějším.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis "The Way to Yourself" is exploring and finding the best way - life's journey through the artistic expression and experience. The experience itself was a very important factor, it often direct my pilgrimage. The whole work through three units, which are variously combining and separating. The first unit called Angel represents good. The second represents Devil like expression of evil and the third unit combines both the previous and creates a place among them. Sometimes very influenced, other times completely distinctive. Artistic techniques to express my pilgrimage became the photographs, especially for its quick and clear view. The photo can tells the truth and can not lie. Paintings are often creates by sorts of illusions, but photo creates a picture view of that what you offer it. That is why this resource has become for me the best.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KVK) / Bachelor´s works (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace opaveno finalni.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Noskova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce327,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Noskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce420,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Noskova.pdfPrůběh obhajoby práce143,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5196

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.