Název: Právní povaha společenských smluv.Jejich pojmové znaky a jejich funkce
Další názvy: Memorandum of asociation.Legal nature,elements and functions
Autoři: Lörinc, Marián
Vedoucí práce/školitel: Hejda, Jan
Oponent: Holejšovský, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5250
Klíčová slova: společenská smlouva;obchodní společnost;založení;sídlo;kapitál;jednatel;právní úprava;Velká Británie
Klíčová slova v dalším jazyce: memorandum of association;business company;foundation;seat;capital;director;legislation;Great Britain
Abstrakt: Ve své diplomové práci,,Právní povaha společenských smluv. Jejich pojmové znaky a jejich funkce." se po základní definici pojmů,zaměřím na poukázaní důležitosti kvalitního zpracování společenské smlouvy jako základního dokumentu obchodní společnosti.O jejím vlivu na společnost, jěště před jejím vznikem. Dále rozeberu obligatorní náležistosti společenských smluv, podle jednotlivých obchodních společností.Závěrem vzpomenu některé fakultatívní náležitosti. V závěru práce se budu věnovat britské právní úpravě obchodních společností a stručné komparací s českou právní úpravou.
Abstrakt v dalším jazyce: Im starting my diploma thesis ,,Memorandum of asociation.Legal nature,elements and functions." with basic definition of key words.After that I focus on memorandum of asociation as fundamnetal document of business company and why is important to create it properly. About their influence on company,even before their establishment.Finaly i mentioned some facultative elements.End of my diploma thesis i dedicate to british legislation of business companies and briefly comparison with czech legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
pdf(1).PRAVNI POVAHA SPOLECENSKYCH SMLUV JEJICH POJMOVE ZNAKY A JEJICH FUNKCE.pdfPlný text práce336,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Lorinc-1.pdfPosudek vedoucího práce73,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Lorinc-2.pdfPosudek oponenta práce90,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Lorinc Marian.pdfPrůběh obhajoby práce22,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5250

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.