Název: Předzpracování signálu z polovodičového detektoru radiace
Další názvy: Signal preprocesing of semiconductor ionization radioation detectors
Autoři: Podešva, Martin
Vedoucí práce/školitel: Holík, Michael
Oponent: Kraus, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5267
Klíčová slova: Polovodičový detektor radiace;nábojový zesilovač;tvarování signálu;zpracování signálu;signálová filtrace.
Klíčová slova v dalším jazyce: Semiconductor radiation detector;charge amplifier;the signal shaping;signal processing;signal filtering.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení zpracování signálu z polovodičového detektoru radiace. Úvod práce je zaměřen na obecný popis polovodičových detektorů radiace, stručný popis principu a funkce polovodičových detektorů radiace a na detailní popis výstupního signálu z detektoru. Další část práce se zabývá simulací a návrhem obvodů pro analogové a digitální zpracování signálu z polovodičového detektoru radiace. Další část práce se týká realizace navrhnutých obvodů, ověření jejich funkce a parametrů. V závěru práce je provedeno porovnání analogového a digitálního zpracování signálu z polovodičového detektoru radiace, dále je zde provedeno porovnání výsledků simulací s navrženými obvody.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis is focused on the signal processing originating from the semiconductor radiation detector. Introduction is aimed on a general description of semiconductor radiation detectors, and a brief description of the principle and function of semiconductor radiation detectors and a detailed description of the output signal from the detector. Another section deals with design and computer simulation of analog and digital circuits for signal processing of a semiconductor radiation detector. Another part of the work concerns the implementation of the proposed circuit, verification of their functions and parameters. In conclusion of the master theses is compared analog and digital signal processing of semiconductor radiation detector according to the results of computer simulations and the results of practical measure of designed circuits.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce4,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048002_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048002_oponent.pdfPosudek oponenta práce310,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048002_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5267

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.