Title: Kritická analýza mezinárodní výměny daňových informací se zaměřením na automatickou výměnu
Other Titles: Critical Analysis of International Exchange of Tax Information Focusing on Automatic Exchange
Authors: Gola, Michal
Referee: Nocar Josef, Ing.
Mrkývka Petr, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52724
Keywords: mezinárodní spolupráce v oblasti daní;mezinárodní výměna daňových informací;automatická výměna;fatca;společný standard pro oznamování;dac
Keywords in different language: international tax cooperation;international exchange of tax information;automatic exchange;fatca;common reporting standard;dac
Abstract: Tato práce představuje kritickou analýzu právních nástrojů pro mezinárodní výměnu daňových informací se zaměřením na automatickou výměnu informací. Vzhledem k tomu, že automatická výměna informací je aktuálně nejvýznamnějším druhem výměny informací, je ji v této práci věnována největší pozornost. Mezinárodní výměna daňových informací je pak nejprve stručně představena jako celek, kdy klíčovou roli v tomto ohledu hrají daňové ráje, daňové úniky a jejich vzájemná souvislost. Následně je přistoupeno k samotné matérii výměny informací. Jako první je pojednáno o konkrétních druzích mezinárodní výměny daňových informací, které jsou vedle základního popisu doplněny rovněž o jejich zhodnocení z pohledu účinnosti v praxi. Následně je provedena analýza jednotlivých právních nástrojů umožňující výměnu informací, přičemž největší pozornost je věnována FATCA, Společnému standardu pro oznamování a směrnici DAC, jakožto třem hlavním systémům pro výměnu informací. Na výměnu informací je v této páci sice pohlíženo z nadnárodního hlediska, přesto je výklad v relevantních částech zasazen do kontextu právního řádu České republiky.
Abstract in different language: This thesis presents a critical analysis of the legal instruments for the international exchange of tax information with a focus on automatic exchange of information. As automatic exchange of information is currently the most important type of information exchange, it receives the most attention in this thesis. International tax information exchange is, thus, firstly introduced as a whole, with tax havens, tax evasion and their interconnectedness playing a key role in this respect. Then, the matrix of information exchange itself is discussed. First, the specific types of international tax information exchange are discussed, which, in addition to a basic description, are also complemented by an assessment of their effectiveness in practice. Subsequently, an analysis of different legal instruments allowing the exchange of information is made, with the main focus on FATCA, the Common Reporting Standard and the DAC Directive as these are the main systems for the exchange of information. Although the exchange of information is discussed from a transnational perspective, the interpretation is, nevertheless, set in the context of the Czech legal system in the relevant parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gola_rigorozni prace.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
ZCU_opo_rigo_Gola.pdfPosudek oponenta práce110,06 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Gola.pdfPrůběh obhajoby práce275,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.