Title: Připojení fotovoltaických panelů k síti pomocí vícehladinového měniče
Other Titles: Photovoltaic panels connected to the power grid using a multi-level converter
Authors: Lodr, Jakub
Advisor: Komrska Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Drábek Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53076
Keywords: vícehladinový střídač;h-můstek;mppt;sogi;fotovoltaika
Keywords in different language: multilevel inverter;h-bridge;mppt;sogi;photovoltaics
Abstract: V této kvalifikační práci je prezentován návrh laboratorního prototypu vícehladinového měniče, který slouží pro připojení fotovoltaické elektrárny k síti. V úvodu práce jsou popsány základní vlastnosti navrženého řešení a dále jsou uvedeny algoritmy řízení a matematický model vícehladinového střídače. Cílem práce je porovnat výkon navrhovaného kaskádního měniče s běžně rozšířenou technologií sériově spojených panelů a jednoho střídače. Výstupy jednotlivých prvků kaskády jsou spojeny sériově a výsledný signál je přenášen do jednofázové sítě. Tento přístup umožňuje získat energii s vyšší účinností a minimalizovat negativní vliv zastínění fotovoltaických panelů. V rámci práce byla provedena simulace, vytvořen prototyp a naměřena data za různých podmínek. Závěr práce obsahuje porovnání navrhované technologie s běžně užívanou a zhodnocení přínosů navrženého řešení.
Abstract in different language: This qualification thesis presents a design of a laboratory prototype of a multilevel converter that is used for connecting a photovoltaic power plant to the grid. The introductory section describes the basic properties of the proposed solution, and algorithms for controlling the multilevel inverter and its mathematical model are also presented. The aim of the work is to compare the performance of the proposed cascaded converter with the commonly used technology of serially connected panels and single inverter. The outputs of the individual elements of the cascade are connected in series, and the resulting signal is transmitted to a single-phase grid. This approach allows for obtaining energy with higher efficiency and minimizing the negative impact of shading on photovoltaic panels. Simulations were conducted, a prototype was built, and data were measured under different conditions as part of this work. The conclusion includes a comparison of the proposed technology with the commonly used one and an evaluation of the benefits of the proposed solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_LODR_vicehladinovyFVStridac.pdfPlný text práce6,94 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce57,95 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce60,76 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce41,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.