Title: Role ergoterapeuta při hodnocení bezbariérovosti domácího prostředí uživatelů invalidního vozíku
Other Titles: The Role of the Occupational Therapist in the Evaluation of the Barrier Free Homes of Wheelchair Users
Authors: Škantová, Simona
Advisor: Wanka Pavel, Mgr.
Referee: Svěcená Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53181
Keywords: ergoterapie;domácí prostředí;bezbariérové úpravy;invalidní vozíky
Keywords in different language: occupational therapy;home environment;barrier-free adaptations;wheelchairs
Abstract: Bakalářská práce se zabývá hodnocením bezbariérovosti domácího prostředí uživatelů mechanického a elektrického invalidního vozíku. Cílem práce je zhodnocení bezbariérovosti u vybraných uživatelů pomocí metodiky SEMAFOR home a polostrukturovaného rozhovoru, představení jejich bezbariérových úprav a současně zjištění, zda těmto osobám poskytoval informace ohledně bezbariérových opatření ergoterapeut. Teoretická část se zabývá domácím prostředím, jeho hodnocením a bezbariérovostí z pohledu ergoterapeuta, vybranými ergoterapeutickými intervencemi a invalidními vozíky. Praktická část byla zpracována formou kvalitativního výzkumu, v jehož rámci byly provedeny čtyři domácí návštěvy u uživatelů invalidních vozíků.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is focused on the evaluation of the home environment of mechanical and electrical wheelchair users. The aim of the work is to evaluate the accessibility of homes of selected users by using the SEMAFOR home methodology and a semi-structured interview, to present their barrier-free adaptations and, at the same time, to find out whether these persons were provided with information about barrier-free measures by an occupational therapist. The theoretical part deals with the home environment, its evaluation and accessibility from the perspective of an occupational therapist, selected occupational therapy interventions and wheelchairs. The practical part was developed through a qualitative research investigation, within the framework of which four home visits were made at homes of selected wheelchair users.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skantova_Simona_ERG_BP.pdfPlný text práce14,92 MBAdobe PDFView/Open
2_BP_OP_Skantova.pdfPosudek oponenta práce325,95 kBAdobe PDFView/Open
1_VP_Skantova.pdfPosudek vedoucího práce540,93 kBAdobe PDFView/Open
Skantova.pdfPrůběh obhajoby práce358,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.