Title: Postavení canisterapie v rehabilitaci pacientů s dětskou mozkovou obrnou
Other Titles: The Role of Canine Therapy in the Rehabilitation of Patients with Cerebral Palsy
Authors: Petrásková, Kateřina
Advisor: Stašková Šárka, Mgr.
Referee: Klečková Tereza, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53201
Keywords: dětská mozková obrna;canisterapie;spasticita;rehabilitace;fyzioterapie
Keywords in different language: cerebral palsy;canine therapy;spasticity;rehabilitation;physiotherapy
Abstract: Bakalářská práce shrnuje teoretické poznatky o problematice dětské mozkové obrny a možnostech využití canisterapie jako součást rehabilitačního programu u pacientů s touto diagnózou. Přibližuje charakteristiku obou zmíněných témat, a především se zaměřuje na benefity, které canisterapie poskytuje. Praktická část je zpracována formou kvalitativního výzkumu, který probíhal po dobu dvou měsíců. Jeho cílem je zhodnocení této alternativní terapeutické intervence v rámci kvality zadaných činností před a po canisterapii. Tyto aktivity byly navrženy individuálně, tak aby vyhovovaly potřebám jedinců, kteří byli vybráni pro účely zpracování výzkumu. Výstupem jsou 2 kazuistiky, kde jsou blíže popsány specifika těchto pacientů a také průběh prováděných canisterapeutických jednotek.
Abstract in different language: The bachelor thesis summarizes the theoretical knowledge about the problem of cerebral palsy and the possibilities of using canine therapy as part of the rehabilitation program for patients with this diagnosis. It presents the characteristics of both topics and especially focuses on the benefits that canine therapy provides. The practical part is developed in the form of qualitative research, which was conducted over a period of two months. Its aim is to evaluate this alternative therapeutic intervention in terms of the quality of the assigned activities before and after canine therapy. These activities were selected individually to meet the needs of the individuals who were selected for the purpose of processing the research. The output is 2 medical history reports where the specifics of these patients are described in more detail, as well as the course of the canine therapy units performer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petraskova_Katerina_FYT_BP.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
1_BP_VEDOUCI_POSUDEK Petraskova.pdfPosudek vedoucího práce308,78 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OP_Katerina Petraskova.pdfPosudek oponenta práce310,4 kBAdobe PDFView/Open
Petraskova.pdfPrůběh obhajoby práce375,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.