Title: Výtvarné činnosti v mateřské škole inspirované současným uměním
Other Titles: Artistic activities in kindergarten inspired by contemporary art
Authors: Hlavsová, Karolína
Advisor: Plíhalová Monika, Mgr.
Referee: Havlíček Jakub, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53317
Keywords: výtvarná výchova v mateřské škole;výtvarné činnosti v mateřské škole;galerijní a muzejní programy;umění;současné umění;umělecká díla
Keywords in different language: kindergarten art education;kindergarten art activities;gallery and museum programs;art;current art;artworks
Abstract: Bakalářská práce popisuje možnosti zprostředkování umění dětem v mateřské škole. V teoretické části práce jsou popsány současné cíle výtvarné výchovy a její přínos v předškolním vzdělávání. Zdroje jsou čerpány zejména v oblasti didaktiky výtvarné výchovy a galerijní a muzejní pedagogiky, popisuje některé metody zprostředkování současného umění využitelné v mateřské škole. V praktické části ověřuje pět vytvořených výtvarných úkolů, které seznamují děti z mateřské školy s vybranými uměleckými díly. Při vytváření aktivit vychází autorka práce z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Důležitou součástí praktické části je detailní reflexe výuky.
Abstract in different language: The bachelor's thesis describes the possibilities of mediating art to children in kindergarten. The theoretical part of the thesis describes the current goals of art education and its contribution to preschool education. The sources are mainly drawn from the didactics of an art education, gallery and museum pedagogy, it describes some methods of mediating current art that can be used in kindergarten. The practical part of the thesis verifies five created art tasks that introduce kindergarten children to the selected artworks. When creating activities, the author of the thesis is based on the framework educational program for preschool education. An important part of the practical part is a detailed reflection of the teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka Hlavsova.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
POSUDEK BP_vedouci_Hlavsova.pdfPosudek vedoucího práce309,86 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_Hlavsova Karolina -oponent.pdfPosudek oponenta práce272,94 kBAdobe PDFView/Open
Hlavsova_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce541,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.