Title: Silikonové materiály pro kabelový průmysl
Other Titles: Silicone materials for the cable industry
Authors: Samcová, Kateřina
Advisor: Kadlec Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Prosr Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53374
Keywords: silikonové materiály;silikony;silikonová pryž;kompozity;termické analýzy;mechanické testování;rezistivita;elektrická pevnost;širokopásmová dielektrická spektroskopie
Keywords in different language: silicone materials;silicones;silicone rubber;composites;thermal analysis;mechanical testing;resistivity;dielectric strength;broadband dielectric spectroscopy
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá popisem silikonových materiálů, jejich vlastnostmi a využitím v elektrotechnice. Zaměřuje se primárně na využití silikonových materiálů v oblasti kabelového průmyslu s důrazem na jejich oheň retardační vlastnosti. V práci je popsána příprava vzorků jednosložkového silikonového materiálu, dvousložkového silikonového materiálu a silikonového kompozitu a metody, kterými byly vzorky testovány. Připravené vzorky byly testovány pomocí infračervené spektroskopie, termických analýz, širokopásmové dielektrické spektroskopie, pro vzorky byla měřena rezistivity a elektrické pevnosti a byly realizovány mechanické zkoušky. Pro určení dopadu různých příprav jednosložkového vzorku a kompozitu byly primárně vyhodnocovány mechanické zkoušky. V rámci práce byly potvrzeny výborné dielektrické a mechanické vlastnosti silikonových materiálů a výhoda jejich využití pro retardaci hoření.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the description of silicone materials, their properties and application in electrical engineering. Primarily it deals with the use of silicone materials in the cable industry in particular on their fire retardant properties. The experimental part of the thesis describes the preparation of samples of single component silicone material, two component silicone material and silicone composite and the methods used for samples testing. The prepared samples were tested by infrared spectroscopy, thermal analysis, broadband dielectric spectroscopy, resistivity and dielectric strength measurements were performed for the samples and mechanical tests were carried out. Mechanical tests were primarily evaluated to determine the impact of different single component sample and composite preparations processes. The excellent dielectric and mechanical properties of silicone materials and the advantage of using them for flame retardancy were confirmed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Katerina_Samcova.pdfPlný text práce14,32 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce63,44 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce60,4 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce42,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.