Title: Prostorový náboj v elektroizolačních systémech
Other Titles: Space charge in electrical insulation systems
Authors: Sláma, Pavel
Advisor: Trnka Pavel, Prof. Ing. Ph.D.
Referee: Kopřiva Jiří, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53375
Keywords: polarizace;deformační polarizace;relaxační polarizace;piezoelektrická polarizace;pyroelektrická polarizace;spontánní polarizace;feroelektrické materiály;elektronová polarizace;elektronová kvazielastická polarizace;iontová polarizace;iontová kvazielastická polarizace;atomová polarizace;pružná dipólová polarizace;iontová relaxační polarizace;iontová tepelně aktivovaná polarizace;dipólová relaxační polarizace;dipólová tepelně aktivovaná polarizace;migrační polarizace;prostorový náboj;homo-náboj;hetero-náboj;metoda tepelných pulzů;metoda laserem indukovaného tlakového puls;metoda piezoelektrického tlakového skoku;metoda pulzně elektroakustická
Keywords in different language: polarization;deformational polarization;relaxational polarization piezoelectric polarization;pyroelectric polarization;spontaneous polarization;ferroelectric materials;electron polarization;electron quasielastic polarization;ionic polarization;ionic crystals;ionic quasielastic polarization;atomic polarization;elastic dipole polarization;ionic relaxation polarization;ionic thermally activated polarization;dipole relaxation polarization;dipole thermally activated polarization;interfacial polarization;space charge;homo-charge;hetero-charge;thermal pulse method;laser induced pressure pulse method;piezoelectric pressure step method;pulsed electroacoustic method
Abstract: Tato práce se zabývá dielektrickou polarizací a jejím rozdělením do různých typů. Dále se zaměřuje na tvorbu prostorového náboje a metody jeho měření, jako jsou TP, LIPP, PPS a zejména metoda pulzní elektroakustická (PEA). V experimentální části jsou představeny jednotlivé vzorky a popisuje se měřicí zařízení založené na principu pulzní elektroakustické metody (PEA), které slouží k určení distribuce prostorového náboje v dodaných polymerních vzorcích. Na závěr jsou provedená měření a jejich výsledky vyhodnoceny, a nakonec proběhne představení případných plánů do budoucna.
Abstract in different language: This paper deals with dielectric polarization and its division into different types. Furthermore, it focuses on the space charge generation and its measurement methods such as TP, LIPP, PPS and in particular the pulsed electroacoustic (PEA) method. In the experimental part, individual samples are presented and a measurement device based on the pulsed electroacoustic (PEA) method is described to determine the space charge distribution in the supplied polymer samples. Finally, the measurements performed and their results are evaluated, and lastly, possible future plans are presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce24,75 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce57,96 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce60,21 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce41,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.