Title: Návrh terénní výuky zeměpisu na Tachovsku
Other Titles: Design of field work of geography in Tachov region
Authors: Millianová, Barbora
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53448
Keywords: terénní výuka;český les;místní region;obec branka;zeměpis
Keywords in different language: fieldwork;bohemian forest;local region;village branka;geography
Abstract: Práce se věnuje návrhu terénní výuky geografie pro víceletá gymnázia, který byl vytvořen na téma místní region Tachovsko. Sestavena byla vycházka s deseti stanovišti zasazenými do blízkosti obce Branka, která se nachází v pohraničí Českého lesa a nabízí mnoho témat pro pozorování. Cílem vycházky v terénu bylo seznámit žáky s místní krajinou a s pomocí přímého pozorování různých krajinných prvků jim přiblížit téma místního regionu. Žáci při vycházce vyplňovali pracovní list, které byly zvlášť vytvořeny pro dvě věkové kategorie žáků (ZŠ a SŠ). Následně byla zhodnocena vhodnost navržené terénní výuky pro obě skupiny žáků, a to na základě expertního posouzení učitelkou z praxe, zhodnocením vyplněných pracovních listů a dotazníkem pro žáky.
Abstract in different language: The work deals with the design of fieldwork of geography for multi-year high schools, which was created on the topic of the local region of Tachov. A walk was set up with ten study stations near the village of Branka, which is located on the border of the Bohemian Forest and offers many topics for observation. The aim of the field trip was to familiarize the pupils with the local landscape and to introduce them to the theme of the local region through direct observation of various landscape features. During the walk, pupils completed worksheets that were separately designed for two age groups of pupils (primary and secondary school). Subsequently, the suitability of the proposed fieldwork for both groups of students was evaluated, based on expert assessment by a practical teacher, evaluation of completed worksheets and a questionnaire for students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Barbora Millianova.pdfPlný text práce4,81 MBAdobe PDFView/Open
Millianova_VEDOUCI.pdfPosudek vedoucího práce117,21 kBAdobe PDFView/Open
Millianova_OPONENT.pdfPosudek oponenta práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Millianova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce717,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.