Název: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace. Zdravotnické zařízení v technologii porobetonu ytong
Další názvy: Object Design and preparation of project documentation in the medical equipment technology, porous concrete Ytong
Autoři: Lucáková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Vejvara, Luděk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5353
Klíčová slova: konstrukční systém stěnový;tvárnice Silka;tvárnice Ytong;zdravotnické zařízení;ordinace;lékárna;projekt pro stavební povolení
Klíčová slova v dalším jazyce: wall construction system;Silka blocks;concrete blocks;medical equipment;clinic;pharmacy;project for building permit
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotnického zařízení a zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Navržený stavební objekt má čtyři nadzemní podlaží. V přízemí objektu se bude nacházet lékárna a dvě ordinace, další čtyři ordinace budou ve druhém nadzemním podlaží. Tři bytové jednotky se budou nacházet ve třetím podlaží a v posledním čtvrtém podlaží budou dvě bytové jednotky s terasou. Vedle objektu bude vybudované nové parkoviště. Zatížení a výpočty byly spočítány podle platných norem ČSN EN a provedeny v programu Microsoft Excel. Výpočty se týkají vnitřních sloupů z vápenopískových tvárnic Silka, vnitřní nosné stěny a obvodové stěny z pórobetonových tvárnic Ytong. Výkresová část byla vytvořena v programu AutoCAD 2009. Návrh objektu, dispoziční řešení a materiály jsou v souladu s platnými normami ČSN EN.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis make deal by proposal of medical centre and preparing of project documentation for building permit. This proposal of building count with 4th upperground flours. In ground flour will be pharmacy and 2 surgerys. Next four surgerys will be in second floor. Three apartments I put into the 3th floor and in last 4th floor I have two apartmens with balcony. Beside house are placing new parking place. Load of the building and calculations were count by using standarts of ČSN EN and made in program Microsoft EXEL. The calculations are concern indoor column from blocks Silka, indoor load bearing walls and circumferential walls are from blocks Ytong. Drawing part was create in program AutoCAD 2009. Proposal of object , dispozition solution and materials are correct with using standarts of ČSN EN.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce16,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lucakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce508,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lucakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce837,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lucakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce112,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5353

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.