Název: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Nízkoenergetický bytový dům - návrh řešení s ohledem na spotřebu tepla
Další názvy: Proposal for a building and preparation of project documentation Low-energy apartment building - proposal solutions with regard to heat consumption
Autoři: Zemanová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Vejvara, Luděk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5355
Klíčová slova: součinitel prostupu tepla U;tepelná ztráta;vnitřní povrchová teplota konstrukce;stupeň tepelné náročnosti budovy;roční potřeba tepla na vytápění;provozní účinnost;topný faktor
Klíčová slova v dalším jazyce: heat transfer coefficient U;heat loss;internal surface temperature of construction;level of thermal performance of building;annual heat requirement for heating;operational efficiency;heating factor
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh nízkoenergetického bytového domu ve variantě jednovrstvého zdicího systému a sendvičového zdicího systému. Cílem první části práce je navrhnout hmotové a dispoziční řešení objektu a zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Druhá část práce se zabývá určením součinitele prostupu tepla U obou materiálových variant všech stavebních konstrukcí, kde dochází k tepelné ztrátě, dále výpočtem návrhových tepelných ztrát prostupem tepla a výměnou vzduchu, určením vnitřní povrchové, střední radiační a operativní teploty. Následuje volba jednoho z obou stavebních materiálů a určení stupně tepelné náročnosti budovy. Na závěr je určena roční potřeba tepla na vytápění budovy a navržen vhodný vytápěcí systém.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on design a low-energy apartment building in variants single-layer walling system and sandwich walling system. The objective of the first part of thesis is to design solution of the mass and dispositional solution of the building and to process simplified project documentation for building permit. The second part of thesis deals with the determination of heat transfer coefficient U for both material variants of all building constructions where the heat lost is. Further is calculation of the nominal heat losses the heat transfer and the exchange of air and is determined the internal surface temperature, mean radiant temperature and operative temperature. The following is the choice of one of both building materials and the determining level of thermal performance of buildings. Finally, it is determined annual heat requirement for heating building and is designed a suitable heating system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veronika_Zemanova_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce3,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemanova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce506,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemanova_oponent.pdfPosudek oponenta práce675,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zemanova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce147,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5355

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.