Title: Psychologické základy poslechu hudby ve škole
Other Titles: Psychological foundations of listening to music in school
Authors: Böhmová, Michaela
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Vičar Jan, Prof. PhDr. MgA. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53550
Keywords: poslech hudby ve škole;vnímání hudby;hudebně vyjadřovací a formotvorné prostředky;emocionální reakce;hudební schopnosti;sluchový systém
Keywords in different language: listening to music in school;perception of music;musically expressive and formative means;emotional reactions;musical ability;the auditory system
Abstract: Bakalářská práce se zabývá psychologickými základy poslechu hudby ve škole. Pojednává o hudebním vnímání a jeho psychologických a fyziologických východiscích. Dále se věnuje poslechu hudby ve škole, kde rozebírá jeho cíle a možnosti realizace. V neposlední řadě řeší bakalářská práce hudebně vyjadřovací a formotvorné prostředky, které jsou společným jmenovatelem zmíněné problematiky. Poslední kapitola bakalářské práce se věnuje výzkumu emocionálních reakcích žáků základní školy na poslouchané hudební ukázky. Zabývá se hodnocením reakcí na hudbu z dvou různých období a řeší také rozdíly ve výpovědích chlapců a dívek.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the psychological foundations of listening to music at school. It deals with music perception and its psychological and physiological foundations. Furthermore, it deals with music listening in school, where it discusses its goals and possibilities of realization. At last, the bachelor's thesis deals with musical expressive and formative means, the common denominator of the mentioned issues. The last chapter of the bachelor thesis is devoted to researching the emotional reactions of primary school pupils to the listened music samples. It evaluates the reactions to music from two different periods and addresses the differences in the statements of boys and girls.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela Bohmova Bakalarska prace.pdfPlný text práce516,17 kBAdobe PDFView/Open
BOHMOVA_BP_vedouci_Sla_2023.pdfPosudek vedoucího práce169,42 kBAdobe PDFView/Open
Bohmova_posudek_BP_oponent_2020.pdfPosudek oponenta práce114,82 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Bohmova.pdfPrůběh obhajoby práce56,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.