Title: Numerické simulace proudění páry ve vstupní části nízkotlakého ohříváku s kruhovým svazkem trubek
Other Titles: Numerical simulation of steam flow in the entrance area of low-pressure heater with a circular union of pipes
Authors: Fialová, Lenka
Advisor: Vimmr, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5359
Keywords: nízkotlaký tepelný výměník (ohřívák);numerická simulace prouděné páry
Keywords in different language: lowpressure heat exchanger (heater);numerical simulation of stream flow
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá numerickou simulací proudění páry v nízkotlakém ohříváku a následnou analýzou proudového pole páry na jejím vstupu do výměníku. Tepelné výměníky se využívají ke zvýšení účinnosti tepelného oběhu v elektrárnách a teplárnách. Ta spočívá v tzv. regeneraci, kdy napájecí vodu neohříváme pouze v parním kotli, ale předehřejeme ji v tepelném výměníku párou odebranou z turbíny. Na základě podkladů dodané od firmy ŠKODA POWER, s.r.o. byly vytvořeny dva 3D výpočtové modely nízkotlakého ohříváku, jeden model základní a druhý model s krycím plechem nad trubkovým svazkem. Výpočtové modely byly vytvořeny v preprocesoru Gambit a samotná numerická simulace proudění páry byla provedena ve výpočtovém systému Fluent 14. Hlavním cílem této práce byla analýza proudového pole páry na vstupu do výměníku a porovnání obou řešených variant, tj. základního modelu výměníku s modelem výměníku s krycím plechem nad trubkovým svazkem.
Abstract in different language: This thesis deals with the numerical simulation of stream flow in the low-pressure heat exchanger and the subsequent analysis of the flow field in the stream enteving the heat exchanger. The heat exchanger are used to increase the efficiency of the heat circulation in power plants and heating plants. It lies in the so-called regeneration when the supply water is heated not only in the boiler, but it is also preheated in the next exchanger by stream collected from the turbine. On the basis of materials supplied by the company ŠKODA POWER,s.r.o. two 3D model low- pressure heat exchanger were constructed, one basic model and the second model with a cover plate aver the tube bundle. Models were constructed in the preprocessor Gambit and the numerical simulation of stream flow was performed in the computational system of Fluent 14. The aim of this study was to analyze the flow field at the input of the stream in the heat exchanger and to compute the model with the cover plate and the model without it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE.pdfPlný text práce4,57 MBAdobe PDFView/Open
Fialova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce497,2 kBAdobe PDFView/Open
Fialova_oponent.pdfPosudek oponenta práce272,57 kBAdobe PDFView/Open
Fialova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce172,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.