Title: Mravnostní kriminalita páchaná mladistvými pachateli a její vyšetřování
Other Titles: Sexual crime committed by juvenile offenders and its investigation
Authors: Mifek, Jan
Referee: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53624
Keywords: mladistvý pachatel;mravnostní kriminalita;kriminalita mladistvých;znásilnění;sexuální nátlak;fenomenologie;etiologie;metodika vyšetřování;počáteční úkony;následné úkony;odlišnosti zacházení s mladistvým;sexuální trestné činy;trestní odpovědnost mladistvého;sankcionování mladistvých
Keywords in different language: juvenile offender;morality;juvenile delinquency;rape;sexual coercion;phenomenology;etiology;investigation methodology;initial actions;subsequent acts;differences in treatment of a juvenile;sexual offences;juvenile criminal liability;juvenile sanctioning
Abstract: Práce je zaměřena zejména na specifický druh kriminality, kriminality mravnostní, která je páchána mladistvými pachateli. Tento specifický druh kriminality je zkoumán za pomocí analýzy a následné syntézy. Zpracována je rovněž specifická metodika vyšetřování této mravnostní kriminality páchané mladistvými pachateli, opět za pomoci analytické a syntetické metody. Součástí příloh je pak trestněprávní vymezení zkoumaných trestných činů, pojednání o trestní odpovědnosti mladistvého pachatele, úprava sankcionování mladistvých pachatelů a srovnání se zahraničními právními úpravami zkoumané problematiky.
Abstract in different language: The work focuses mainly on a specific type of crime, morality crime, which is committed by juvenile offenders. This specific type of criminality is investigated through analysis and subsequent synthesis. A specific methodology for investigating this morality crime perpetrated by juvenile offenders is also developed, again using analytical and synthetic methods. The annexes include a criminal-law delineation of the crimes examined, a deliberation on the criminal liability of a juvenile offender, a regulation on the sanctioning of juvenile offenders and a comparison with the foreign legislation of the issue examined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RP_Mifek_2023 _.pdfPlný text práce6,97 MBAdobe PDFView/Open
op.p. Mifek.pdfPosudek oponenta práce633,88 kBAdobe PDFView/Open
pr.o. Mifek.pdfPrůběh obhajoby práce273,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.