Title: Vliv vybraných faktorů na měření krevního tlaku v domácím prostředí
Other Titles: Influence of selected factors on blood pressure measurement in the home environment
Authors: Kutíková, Veronika
Advisor: Nováková Jaroslava, Mgr.
Referee: Tůmová Pavlína, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53663
Keywords: měření krevního tlaku;domácí prostředí;ovlivňující faktory;edukace;metody měření;ošetřovatelství
Keywords in different language: self blood pressure monitoring;home environment;influencing factors;education;method of measurement;nursing
Abstract: Bakalářská práce se věnuje problematice selfmonitoringu krevního tlaku v domácím prostředí, chybovosti při měření a tím i ovlivnění výsledných hodnot. Práce je zpracována jako přehledová studie, která analyzuje celkem 7 studií zaměřujících se na problematiku nedostatku dovedností, znalostí a proškolení pacientů v oblasti měření vlastního krevního tlaku. Výsledkem bakalářské práce je znázornění nejčastějších chyb prováděných pacienty při selfmonitoringu krevního tlaku v domácím prostředí, popis vybraných faktorů ovlivňujících výsledné hodnoty a problematika proškolení pacientů o správném měření krevního tlaku.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is devoted to the problem of self-monitoring of blood pressure in the home environment, the error rate during measurement and thus the influence of the resul-ting values. The work is prepared as an overview study that analyzes a total of 7 studies focusing on the issue of lack of skills, knowledge and training of patients in the area of measuring their own blood pressure. The bachelor's thesis is an illustration of the most common mistakes made by patients du-ring self-monitoring of blood pressure in the home environment, a description of selected factors influencing the resulting values and the issue of training patients on correct blood pressure measurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Kutikova VSS BP.pdfPlný text práce330,62 kBAdobe PDFView/Open
Kutikova_PV.pdfPosudek vedoucího práce321,49 kBAdobe PDFView/Open
Kutikova_PO.pdfPosudek oponenta práce361,81 kBAdobe PDFView/Open
Kutikova_H.pdfPrůběh obhajoby práce378,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.