Title: Životospráva a životní styl ženy v těhotenství
Other Titles: Lifestyle of a pregnant woman
Authors: Levičková, Kateřina
Advisor: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr. Ph.D.
Referee: Stuchlá Lada, PhDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53678
Keywords: těhotenství;životospráva ženy v těhotenství;sport v těhotenství;výživa v těhotenství;alkohol v těhotenství
Keywords in different language: pregnancy;a woman's lifestyle during pregnancy;sport during pregnancy;nutrition dur-ing pregnancy;alcohol during pregnancy
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje tématu o životosprávě a životním stylu ženy v době těhotenství. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je popsáno, jak by se těhotná měla stravovat, kdy je vhodné cestovat, jak se starat o hygienu, či jaké sporty jsou vhodné. Dále jsou zde uvedená rizika kouření, alkoholu či užívání drog v průběhu těhotenství. Praktická část má výzkumný charakter, hlavním cílem bylo zjistit jaká je infor-movanost žen o vhodné životosprávě a životním stylu. Ke sběru dat jsme zvolily formu nestandardizovaného dotazníku vlastní konstrukce. Výzkum probíhal od 6. ledna 2022 do 28. února 2023. Pro dotazník byla zvolena online forma. Dotazníkem bylo zjištěno, že v tomto tématu mají ženy značné nedostatky, a proto bylo navrhnuto, aby se porodní asistentky více zajímaly o životosprávu a životní styl ženy v období těhotenství.
Abstract in different language: This bachelor thesis is dedicated to the topic of a woman's lifestyle during pregnancy. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes how a pregnant woman should eat, when it is advisable to travel, how to take care of hy-giene, or what sports are appropriate. The risks of smoking, alcohol or drug use during pregnancy are also presented. The practical part is of a research nature, the main aim was to find out what is the awareness of women about appropriate diet and lifestyle. To collect data, we chose the form of a non-standardized questionnaire of our own design. The research was conducted from. January 6, 2022, to February 28, 2023. The online form was chosen for the questionnaire. Through the questionnaire, it was found that women have significant gaps in this topic and therefore it was suggested that midwives should take more interest in the lifestyle and lifestyle of women during pregnancy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levickova_Katerina_PAS_BP.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Levickova_PV.pdfPosudek vedoucího práce321,99 kBAdobe PDFView/Open
Levickova_PO.pdfPosudek oponenta práce291,22 kBAdobe PDFView/Open
Levickova_H.pdfPrůběh obhajoby práce369,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.