Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHendrych Lorenzová Eva, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorVolfíková, Kateřina
dc.contributor.refereeStuchlá Lada, PhDr.
dc.date.accepted2023-6-21
dc.date.accessioned2023-08-02T10:46:52Z-
dc.date.available2022-6-16
dc.date.available2023-08-02T10:46:52Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-3-31
dc.identifier93520
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53687-
dc.description.abstractTato bakalářská práce se komplexně věnuje profesi porodní asistentky. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje historii profese, vzdělávání, pro-fesním organizacím, legislativě a pracovištím, kde může porodní asistentka působit. Velkou kapitolou je péče, kterou může poskytovat porodní asistentka ženám v průběhu celého je-jich života. Praktická část je tvořena kvantitativním výzkumem. Cílem dotazníkového šet-ření bylo zjistit informovanost veřejnosti o profesi. V závěru práce představuji výsledky získané ve výzkumu, které poukazuji pouze na okrajové znalosti veřejnosti. I přes tyto vý-sledky si velká část veřejnosti myslí, že se jedná o důležitou profesi.cs
dc.format106
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectporodní asistentkacs
dc.subjectkompetencecs
dc.subjectvzdělánícs
dc.subjectprestižcs
dc.subjectpostavenícs
dc.titleProfese porodní asistentky pohledem veřejnostics
dc.title.alternativeThe profession of midwife from the public's perspectiveen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programPorodní asistence
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is a comprehensive study of the midwifery profession. It is di-vided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the history of the profession, education, professional organisations, legislation and workplaces where mid-wives can work. A large section is the care that midwives can provide to women throu-ghout their lives. The practical part consists of quantitative research. The aim of the questi-onnaire survey was to find out the public's awareness of the profession. In the conclusion of the thesis I present the results obtained in the research, which show only marginal know-ledge of the public. Despite these results, a large part of the public thinks that it is an im-portant profession.en
dc.subject.translatedmidwifeen
dc.subject.translatedcompetenciesen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedprestigeen
dc.subject.translatedroleen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volfikova_Katerina_PAS_BP.pdfPlný text práce933,96 kBAdobe PDFView/Open
Volfikova_PV.pdfPosudek vedoucího práce321,95 kBAdobe PDFView/Open
Volfikova_PO.pdfPosudek oponenta práce291,17 kBAdobe PDFView/Open
Volfikova_H.pdfPrůběh obhajoby práce350,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.