Title: Zkušenosti pacienta s využitím inzulinové pumpy při léčbě diabetu mellitu
Other Titles: Patient's experience with the use of an insulin pump in the treatment of diabetes mellitus
Authors: Palečková, Nikola
Advisor: Galušková Soňa, Mgr.
Referee: Tůmová Pavlína, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53702
Keywords: zkušenosti pacienta;inzulinová pumpa;diabetes mellitus;inzulin;technologie;pacient
Keywords in different language: patient's experience;insulin pump;diabetes mellitus;insulin;technology;patient
Abstract: Téma této bakalářské práce je Zkušenosti pacienta s využitím inzulinové pumpy při léčbě diabetu mellitu. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřujeme na současný stav, historii inzulinu i inzulinových pump samotných. Dále se věnujeme charakteristice onemocnění, možnostem terapie diabetu mellitu, terapii inzulinovou pumpou a edukaci pacientů s terapií inzulinovou pumpou. Praktická část popisuje faktory, které ovlivňují ochotu pacientů k terapii inzulinovou pumpou. Výzkumné šetření bylo provedeno na diabetologické ambulanci a na lůžkovém oddělení A 1. interní kliniky ve FN Plzeň kvalitativní metodou s pěti participanty formou polostrukturovaných rozhovorů. Výsledky jsou znázorněny v přehledných tabulkách. Všechny stanovené cíle této bakalářské práce byly splněny.
Abstract in different language: The topic of this bachelor's thesis is Patient's experience with the insulin pump in the treatment of diabetes mellitus. The work is divided into two parts: theoretical and practical. In the theoretical part, we focus on the current state, history of insulin and insulin pumps themselves. We also deal with the characteristics of the disease, the possibilities of diabetes mellitus therapy, insulin pump therapy and the education of patients with insulin pump therapy. The practical part describes the factors that influence patient's willingness to undergo insulin pump therapy. The research was carried out at the diabetes clinic and inpatient department A of the internal clinic 1. at the University Hospital in Pilsen. The research is carried out using qualitative method with five participants using interviews. The results are processed in clear tables. All the stated objectives of this bachelor's thesis were fulfilled.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paleckova_Nikola_VSS_BP.pdfPlný text práce994,79 kBAdobe PDFView/Open
Paleckova_PV.pdfPosudek vedoucího práce354,18 kBAdobe PDFView/Open
Paleckova_PO.pdfPosudek oponenta práce379,81 kBAdobe PDFView/Open
Paleckova_H.pdfPrůběh obhajoby práce436,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.