Title: Současné stresory učitelů v malotřídních základních školách
Other Titles: Current Teacher Stressors in Small Elementary Schools
Authors: Nováková, Jana
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53712
Keywords: stres;současné stresory;učitelé;malotřídní škola;výuka;organizace výuky;časový tlak;kvalitativní výzkum
Keywords in different language: stress;current stressors;teachers;small-class schools;teaching;organization of teaching;time pressure;qualitative research
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na současné stresory učitelů působících na malotřídních školách. Hlavním cílem této práce je zjištění, jaké stresory jsou pro tyto učitele nejvýznamnější a jak se s nimi vypořádávají. V teoretické části jsou popsány základní pojmy spojené se stresem, jeho příčiny a důsledky. Tato část zároveň obsahuje výčet specifických stresorů spojených s výukou na malotřídní škole. V empirické části byla provedena kvalitativní výzkumná studie pomocí polostrukturovaných rozhovorů s učiteli působícími na malotřídních školách. Závěry a zjištění z této práce mohou být užitečné pro vedení školy a další učitele, kteří chtějí lépe porozumět současným stresorům. Další možností je vytvoření systému strategií pro lepší zvládání stresu učitelů.
Abstract in different language: The thesis focuses on the current stressors experienced by teachers working in small-class schools. The main objective of this study is to determine the most significant stressors for these teachers and how they cope with them. The theoretical part describes basic concepts related to stress, its causes, and consequences. This section also includes a list of specific stressors associated with teaching in small-class schools. In the empirical part, a qualitative research study was conducted using semi-structured interviews with teachers working in small-class schools. The conclusions and findings from this study can be useful for school management and other teachers who want to better understand current stressors. Another possibility is to create a system of strategies for better stress management for teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Novakova Jana.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce215,81 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce173,61 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce307,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53712

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.