Title: Vytvoření číselníku typů a verzí elektronických zpráv pro použití v interních aplikacích
Other Titles: Creating a codebook of types and versions of electronic messages for use in internal applications
Authors: Hauzner, Lukáš
Advisor: Otta Maxmilián, Ing. Ph.D.
Referee: Tůma Marek, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53752
Keywords: edi;číselník edi zpráv;edi standardy;edi formaty;datová pumpa;konverzce dat
Keywords in different language: edi;codebook of edi messages;edi standards;edi formats;data pump;data conversion
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem číselníku typů EDI zpráv a jeho následnou implementací pro zadavatele AIMTEC Outsoursing s.r.o. V teoretiské části je vysvětleno, co je to EDI. Dále jsou v práci popsána data, která jsou vhodná o EDI zprávách uchovávat. Mezi tato data patří standard EDI dokumentu, jeho typ a verze a souborový formát. V praktické části je pak navržen databázový číselník, který v sobě má údaje o typech EDI zpráv uchovávat a umožnit předání těchto dat dalším systémům. V závěru jsou popsány zdroje dat, které naplní nebo upravují data v číselníku a jsou zde popsáni také konzumenti dat z tohoto číselníku.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis deals with the design of an EDI message type codebook and its subsequent implementation for the client AIMTEC Outsoursing s.r.o. The theoretical part explains what EDI is, and the thesis also describes the data that are suitable for storing from EDI messages. These data include the standard EDI document type and version, as well as the file format. In the practical part, a database tables are designed to store information about the types of EDI messages and enable the transmission of these data to other systems. In the conclusion, the data sources that populate or modify the data in the codebook are described, and the consumers of data from this codebook are also discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
A20B0535P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce513,79 kBAdobe PDFView/Open
A20B0535P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce112,84 kBAdobe PDFView/Open
A20B0535P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce60,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53752

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.