Title: Projekt - Výstavní pavilon
Authors: Komorous, Lukáš
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53776
Keywords: projektová dokumentace;výstavní pavilon;konstrukce;ocel;beton;statické posouzení;výkres;sloup;stěna;střecha
Keywords in different language: project documentation;exhibition pavilion;construction;steel;concrete;static assessment;drawing;column;wall;roof
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení pro Projekt - Výstavní pavilon. Obsah projektové dokumentace podléhá platným normám, vyhláškám a zákonům. Projekt zahrnuje konstrukční a dispoziční návrh objektu. Dále obsahuje statické návrhy a posudky vybraných ocelových a železobetonových konstrukcí, a v neposlední řadě požárně bezpečnostní řešení objektu a další přílohy. Výstavní pavilon tvoří ocelové a železobetonové moduly, prolínající se do jednoho objektu. Objekt je dělen na vstupní část s recepcí, šatní prostory, hygienické zařízení, depozitář, technická místnost, kancelářské prostory, denní místnost a prostory bistra. V další části jsou soustředěny prostory pro vystavování expozic. K zpracování stavebně konstrukčního řešení byly využity tyto softwary: FINE EC; GEO5. Pro vypracování výkresové časti byl využit software: ARCHICAD 25 a pro textové dokumenty byly využity softwary: MICROSOFT WORD; MICROSOFT EXCEL.
Abstract in different language: The subject of this Bachelor thesis is the processing of project documentation at the level of building permits for the Project - Exhibition Pavilion. The content of the project documentation is subject to valid standards, decrees and laws. The project includes the structural and layout design of the building. It also contains static designs and assessments of selected steel and reinforced concrete structures, and last but not least, the building's fire safety solution and other appendices. The exhibition pavilion consists of steel and reinforced concrete modules that merge into one building. The building is divided into an entrance area with a reception, cloakrooms, sanitary facilities, a depository, machine room, office spaces, a day room and bistro areas. The spaces for exhibiting are concentrated in the next part of building. The following software were used to process the structural solution: FINE EC; GEO5. The software: ARCHICAD 25 was used to develop the drawing part and, last but not least, the software: MICROSOFT WORD; MICROSOFT EXCEL was used for the text documents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_LUKAS_KOMOROUS.pdfPlný text práce8,28 MBAdobe PDFView/Open
bak-prace VP-2023-komorous-kesl.docxPosudek vedoucího práce18,29 kBMicrosoft Word XMLView/Open
bak-prace OP-2023-komorous-kesl.docxPosudek oponenta práce18,1 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Komorous_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce217,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.