Název: Využití odpadových materiálů v pracovních činnostech na 1. st. ZŠ
Další názvy: Use of waste materials in work activities at Primary School
Autoři: Krátká, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Honzíková, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5378
Klíčová slova: rámcový vzdělávací program;klíčové kompetence;pracovní činnosti;odpad;rozdělení odpadu;historie odpadu;recyklace;třídění odpadu;průzkum v okolí;pracovní náměty
Klíčová slova v dalším jazyce: framework educational program;key competencies;work activity;waste;waste division;history of waste;recycling;waste separation;survey in the area;working themes
Abstrakt: Cílem této diplomové práce bylo upozornit na možnosti využití odpadového a zbytkového materiálu, a to nejen v hodinách pracovních činností. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou popsány cíle a obsah vyučování pracovních činností a klíčové kompetence, které bychom měli naplnit. Dále je zde podrobně popsán odpad, jeho rozdělení, historie, recyklace a třídění odpadu. V praktické části najdeme průzkum prováděný v blízkém okolí. Průzkum je zaměřen, jak a co lidé třídí, proč třídí a jestli svůj odpad využívají k dalším účelům. Dále tato část diplomové práce obsahuje 20 námětů z odpadového a zbytkového materiálu. Každý výrobek je opatřen pracovním postupem a fotografií.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this diploma thesis has been to draw attention to the possibilities of waste and residual material not only in hours of work activities. The diploma work consists of theoretical and practical section. In the theoretical section are the objectives and content of work activities described and also teaching core competencies, we should fulfill. Then there is the waste described in detail, its distribution, history, recycling and waste separation. In the practical part we can find the survey from the surroundings. The survey is focused on how and what is sorted, why to do it and whether waste is used for other purposes. Furthermore, this part of the thesis includes 20 themes from waste and residual material. Each product is equipped with workflow and photos.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zuzana Kratka - diplomova prace.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratka IMG-1.pdfPosudek vedoucího práce858,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratka - opon..pdfPosudek oponenta práce117,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratka - prot..pdfPrůběh obhajoby práce53,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5378

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.