Title: Simulace proudění krve v idealizovaných modelech patologicky \\ poškozených cév s uvažováním různých hemoreologických vlastností
Authors: Sůsová, Kateřina
Advisor: Jonášová Alena, Ing. Ph.D.
Referee: Křen Jiří, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53781
Keywords: ustálený tok krve;zobecněná newtonská kapalina;viskoelastická kapalina;oldroyd-b model;zúžená céva
Keywords in different language: steady blood flow;generalized newtonian fluid;viscoelastic fluid;the oldroyd-b model;vessel with stenosis
Abstract: Hlavním cílem předložené bakalářské práce je provést podrobnou analýzu nenewtonských efektů v případě ustáleného proudění lidské krve ve vybraných modelech cév. S~ohledem na složité tokové vlastnosti krve, které jsou ovlivňovány celou řadou faktorů, je zde na tuto kapalinu nahlíženo jako na nenewtonskou kapalinu vykazující pseudoplastické, popřípadě viskoelastické vlastnosti. Pro lepší pochopení studované problematiky a jasnější vymezení obou zmíněných vlastností jsou v práci popsány a v simulacích následně užity čtyři nenewtonské konstitutivní modely: mocninový model, modifikovaný Crossův model, Carreauův model a Oldroyd-B model. Pro ověření správnosti programové implementace zmíněných modelů do prostředí výpočtového systému ANSYS Fluent jsou použity jak výsledky analytického řešení (přímý segment cévy), tak numerické výsledky publikované v odborné literatuře (přímý segment cévy se stenózou, cévní bifurkace).
Abstract in different language: The main aim of the bachelor thesis is to perform a detailed analysis of non-Newtonian effects in the case of steady flow of human blood in selected vessel models. With respect to the complex flow properties of blood, which are influenced by a number of factors, this liquid is viewed as non-Newtonian liquid exhibiting pseudoplastic or even viscoelastic properties. For a better understanding of the studied issue and a clearer definition of both mentioned properties, four non-Newtonian constitutive models are described in the thesis and subsequently used in the simulations: the power-law, the generalized Cross model, Carreau model and the Oldroyd-B. To verify the correctness of the program implementation of the mentioned models in the ANSYS Fluent computer environment, both the results of the analytical solution (straight segment of the vessel) and the numerical results published in the professional literature (straight segment of the vessel with stenosis, vascular bifurcation) are used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Susova.pdfPlný text práce6,49 MBAdobe PDFView/Open
Posudek BP_Susova_2023.pdfPosudek oponenta práce456,43 kBAdobe PDFView/Open
BP2023-Katerina_Susova_posudek-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce43,4 kBAdobe PDFView/Open
Susova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce247,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53781

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.