Název: Metody osobnostního rozvoje žáků na prvním stupni základní školy
Další názvy: Methods for personality development of pupils at primary and middle schools
Autoři: Elicharová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Krotký, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5380
Klíčová slova: rozvoj osobnosti;pracovní vyučování;kreativita;intelektová úroveň;pracovní atmosféra;samostatnost;kooperace;zodpovědnost;metodická příručka;inspirace učitelům;keramická hlína;přírodní materiál;papír;odpadový materiál;drát;látka;kůže;dřevo;lidová řemesla
Klíčová slova v dalším jazyce: personality development;work education;creativity;intellectual level;work atmosphere;independence;cooperation;responsibility;methodicalal manual;inspiration for teachers;ceramic clay;natural material;paper;waste material;wire;textile;leather;wood;folk crafts
Abstrakt: Diplomová práce na základě potvrzení hypotézy o kladném vlivu předmětu pracovní výchovy na rozvoj osobnosti žáka, předkládá návrh metodické příručky pro učitele prvního stupně základních škol. Tato metodická příručka bude pomocným materiálem učitelům pro výuku předmětu pracovní výchova. Navazuje na metodickou příručku kterou autorka vydala v roce 2000 ve spolupráci s MŠMT. Byla určena učitelům 4.-6. ročníkům ZŠ pro výuku pracovní výchovy. S navrhovanou příručkou pro 1.-3. ročník bude tvořit komplexní pracovní metodickou pomůcku učitelům,kteří vyučují pracovní vyučování na 1.stupni ZŠ.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis, on the basis of validation of the hypothesis regarding the positive effect of the school subject of Work Education on the personality development of pupils, presents a proposal of a methodical manual for teachers at primary and middle schools. This methodical manual will be a useful work material for teachers of Work Education. It follows up the first methodical manual which the authoress published in conjunction with the MŠMT in 2000. It was dedicated to primary teachers of the 4th to 6th classes. Together with the herein proposed manual for the classes 1 to 3 , it will create a complex methodical aid for teachers, who teach the subject of Work Education at primary and middle schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace 2.pdfPlný text práce6,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
elicharova_pos.bmpPosudek vedoucího práce3,92 MBBMPNáhled
Zobrazit/otevřít
Elicharova - opon..pdfPosudek oponenta práce63,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Elicharova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce56,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5380

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.