Title: Podnikání vybrané firmy
Other Titles: Business of selected company
Authors: März, Jan
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54273
Keywords: služby;marketingový mix;swot analýza;pest analýza;porterův model pěti sil
Keywords in different language: services;marketing mix;swot analysis;pest analysis;porter's five forces model
Abstract: Předložená bakalářská práce analyzuje stávající marketingové činnosti společnosti Wolt Česko, s. r. o. První část práce se zabývá teoretickými pojmy z oblasti služeb, vybranými subjekty a marketingovými analýzami, které jsou následně uplatněny na vybrané společnosti. V další části práce je představena společnost Wolt a její dceřiná společnost Wolt Česko. Po představení firmy je popsán proces objednávky od zákazníka. Práce dále rozebírá marketingový mix společnosti a obsahuje marketingové analýzy. Pro lepší pochopení jsou v práci využita schémata a obrázky.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis analyses the current marketing activities of Wolt Česko, s. r. o. The first part of the thesis deals with theoretical concepts in the field of services, selected subjects and marketing analyses, which are subsequently applied to the selected company. In the next part of the thesis the company Wolt and its subsidiary Wolt Česko are introduced. After introducing the company, the process of ordering from a customer is described. The thesis further discusses the marketing mix of the company and includes marketing analyses. Diagrams and pictures are used in the thesis for better understanding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Podnikani vybrane firmy (Marz).pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Marz_Jan_v.pdfPosudek vedoucího práce125,97 kBAdobe PDFView/Open
BP_Marz2_o.pdfPosudek oponenta práce125,22 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.