Title: Implementace algoritmu matching pursuit s využitím genetických algoritmů
Other Titles: Implementation of matching pursuit algorithm using genetic algorithms
Authors: Bábel, Vít
Advisor: Mautner, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5491
Keywords: matching pursuit;genetický algoritmus;genetický matching pursuit;rychlá Fourierova transformace
Keywords in different language: matching pursuit;genetic algorithm;genetic matching pursuit algorithm;fast Fourier transform
Abstract: Matching pursuit je algoritmus, který iterativně rozkládá vstupní signál na jednoduché funkce neboli atomy. Ty vybírá z redundantního slovníku tak, aby vybraný atom co nejlépe aproximoval signál. Vybraný atom se od signálu odečte a zbytek je vstupem další iterace. Tak se po určitém počtu iterací získá lineární rozvoj, kterým se dá signál více či méně přesně rekonstruovat. Největším problémem tohoto algoritmu je náročnost prohledání často rozsáhlého slovníku atomů a nalezení atomu, který by nejlépe odpovídal vstupnímu signálu. Úkolem této bakalářské práce je ověřit možnost využití genetického algoritmu k tomuto účelu. Část této práce je věnovaná vývoji algoritmu, který k nalezení nejlepšího atomu využívá kromě genetického algoritmu ještě Fourierovu transformaci. Jejich kombinací by se měl výběr optimálního atomu ze slovníku zrychlit.
Abstract in different language: Matching pursuit is an algorithm that iteratively decomposes an input signal into a set of simple functions called atoms. The atoms are taken from a redundant dictionary to approximate the signal as well as possible. In each iteration, the selected atom is subtracted from the signal and the residuum becomes the input of following iteration. After specified number of iterations it completes a linear expansion of atoms, which can approximately reconstruct the input signal. The biggest difficulty of matching pursuit is computational cost of seeking the best fitting atom in the dictionary. The task of this bachelor thesis is to prove possibility of using Genetic Algorithms to this approach. This thesis also deals with using the fast Fourier transform to reduce the searching space. This considerably decreases computational cost to seek though it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babel_BP_2012.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
A080003Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce591 kBAdobe PDFView/Open
A080003Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce189,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.