Title: “Aufarbeitung” – Contribution of Oral History in the Dealing with the Past
Other Titles: “Aufarbeitung” – Přínos orální historie při vyrovnávání se s minulostí
Authors: Söhner, Felicitas
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2023, roč. 13, č. 2, s. 75-86.
Issue Date: 2023
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/55511
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: orální historie;osobní příběhy;současná historie;zacházení s minulostí;možnosti;omezení
Keywords in different language: oral history;personal stories;contemporary history;dealing with the past;potentials;limitations
Abstract: Na základě rostoucího zájmu o otázky paměti, traumatu a spravedlnosti v Evropě se tento článek zabývá otázkou vyrovnávání se s minulostí a výslechy očitých svědků. V německém jazyce se tato problematika často označuje také termínem “Aufarbeitung der Vergangenheit / vyrovnávání se s minulostí“. Ptáme se, do jaké míry lze minulé události, procesy a odpovědnost revidovat a jaký přínos zde může mít orální historie. Vypořádání se s minulostí - ve smyslu úspěšných procesů vyrovnávání se s ní pro postižené - vyžaduje citlivý, oceňující a respektující přístup k traumatickým zážitkům ve všech činnostech paměťově-kulturního procesu. Zároveň se nabízí otázka, jaké úkoly zde může orální historie plnit, pokud předpokládáme, že te­rapeutické úkoly je třeba hledat v jiných oborech. Tento článek nabízí aktuální pohled na vyrovnávání se s minulostí prostřednictvím analýzy limitů tohoto historického diskurzu a zkoumání potenciálu orální historie v kultuře paměti
Abstract in different language: Based on a growing interest in questions of memory, trauma and justice in Eu rope, this article addresses the issue of dealing with the past and eyewitness interviews. In the German language, this is often also described with the term “Aufarbeitung der Vergangenheit / vyrovnávání se s minulostí”. We ask to what extent past events, processes and responsibilities can be reviewed and what con tribution oral history can make here. Dealing with the past - in the sense of successful coping processes for those affected - requires a sensitive, appreciative and respectful attitude towards trau matic experiences in all activities of the memory-cultural process. At the same time, the question arises as to what tasks oral history here can perform, if one assumes that therapeutic tasks are to be sought in other disciplines. This paper of fers an actual perspective on dealing with the past by analysing the limits of this historical discourse and exploring the potential of oral history in memory culture.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč.13, č. 2 (2023)
Roč.13, č. 2 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memo_2023_2_www-76-88.pdfPlný text306,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55511

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.