Název: Náplň volného času dětí předškolního věku v 55. Mateřské škole v Plzni
Další názvy: Leisure pre-school children in 55. Nursery school in Pilsen
Autoři: Poláková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Matějovicová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5592
Klíčová slova: volný čas;hra;zájmová činnost;55. mateřská škola v Plzni;rodiče;dítě předškolního věku;média
Klíčová slova v dalším jazyce: free time;game;recreational activit;55. kindergarten in Pilsen;parents;preschool child;media
Abstrakt: Práce se zabývá dítětem v předškolním období a jeho volným časem. V bakalářské práci jsou rozebraná témata, která přímo souvisí s volným časem. Je zde popsána hra dítěte, tedy pojem hra, znaky hry a přínos hry pro dítě. Také jsou v práci uvedeny různé teorie hry a typy dělení her podle různých autorů. Další téma související s volným časem dítěte jsou zájmové aktivity. V práci je vysvětlen pojem zájem a vývoj zájmu z hlediska ontogenetického vývoje dítěte. Jsou zde uvedeny příklady zájmových činností. Stručně popsán je pojem motivace, který se zájmovými aktivitami a také s hrou souvisí. V třetí kapitole je rozebrané téma rodina a volný čas dítěte. Kapitola se zaměřuje především na podmínky pro hru v rodině a na média, která v dnešní době tolik ovlivňují volný čas dětí. Z médií jsou vybrané internet a počítač, televize a mobilní telefon. Výzkumná část nás seznamuje se stručnou charakteristikou 55. Mateřské školy v Plzni, dále jsou ještě jednou výrazněji vytyčeny cíle práce a samozřejmě je popsána metoda, kterou byl výzkum proveden. V poslední části práce jsou uvedeny výsledky práce v podobě grafů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is dedicated to child in the preschool period and his free time. In the bachelor thesis there are topics that relate directly to free time. Game of child is described there, it is also concept of game, game characters and contribution of game for the child. Various theories of game and types of game divisions by various authors are also described there. Next topic which relates to the free time of a child is recreational activities. Terms like interest and development of interest in terms of ontogenetic development of human are described in the thesis. Examples of recreational activities are also given there. Term of motivation that relates to recreational activities and game is briefly described. In the third chapter the topic of family and child?s free time is discussed. The chapter is dedicated mainly to conditions for game in family and to media that exerts influence over the free time of children. From the media internet and computer, television and mobile phone are chosen. The research part informs us about a brief characteristic of 55. Kindergarten in Pilsen, the goals of the thesis are also defined and naturelly the method of the research is described. The results of the thesis in the form of graphs are given in the last part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Napln volneho casu deti predskolniho veku v 55. MS.pdfPlný text práce618,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
polakova VP.pdfPosudek vedoucího práce32,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
polakova OP.pdfPosudek oponenta práce41,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
polakova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5592

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.