Název: Volná hra v mateřských školách různého zaměření
Další názvy: Free play in pre-school education on various topics
Autoři: Navrátilová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Černík, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5597
Klíčová slova: volná hra;význam;hra dítěte předškolního věku;dělení her;přístup učitele;řízená hra;poměr volné a řízené hry;herní pravidla;alternativní mateřské školy;metodologie
Klíčová slova v dalším jazyce: free game;sense;game child;division games;approach of teacher;controlled game;ratio of free and controlled game;game rules;alternative school;methodology
Abstrakt: V této bakalářské práci se zabývám volnou hrou, jejím významem - zejména v předškolním věku, jak by se k volné hře dětí mělo přistupovat a čemu bychom se naopak měli vyvarovat. Zmínila jsem dělení her a stručně také hru řízenou. Práce stručně pojednává i o herních pravidlech a alternativních mateřských školách, které s tématem úzce souvisí. Na závěr teoretické části jsem uvedla základní informace o použitých výzkumných metodách. V části praktické jsem se zaměřila zejména na praktikování volné hry v různých mateřských školách, na to, jaký je jí přikládán význam mj. ve srovnání se hrou řízenou.
Abstrakt v dalším jazyce: In this Bachelor work free play, its relevance - especially in pre-school age, how to approach to free play and what on the contrary, we should avoid. I mentioned the division games and also briefly controlled game. The work briefly deals with the game rules and alternative nursery, which is closely linked with the topic. At the conclusion of the theoretical part I put basic information about the research methods. In practical part I focus on the practice of free games in various kindergartens, what is the importance of free play in comparison with the controlled game.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - Volna hra v predskolnich zarizenich ruzneho zamereni - Petra Navratilova.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Navratilova P.PV.pdfPosudek vedoucího práce30,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Navratilova P.OP.pdfPosudek oponenta práce40,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Navratilova P. O.pdfPrůběh obhajoby práce7,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5597

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.