Název: Využití speciálních pomůcek pro kompenzaci zrakového postižení u dětí v předškolním věku
Další názvy: Use of special equipment to compensate visual disablement children of preschool age
Autoři: Košanová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5600
Klíčová slova: zrak;zrakové postižení;zrakové vady;kompenzační pomůcky
Klíčová slova v dalším jazyce: vision;visual impairment;visual defects;special equipment
Abstrakt: Moje bakalářská práce má název Využití speciálních pomůcek pro kompenzaci zrakového postižení u dětí v předškolním věku. Jak již název napovídá, budu se snažit vysvětlit, co je to zrakové postižení, jak k němu může dojít. Z větší části se však budu zabývat popisem a dělením zrakových vad a následně soupisem speciálních pomůcek, které dětem slouží ke kompenzaci jejich postižení. Kvůli lepší názornosti a přehlednosti jednotlivé pomůcky popíši a doplním i obrazovou ilustraci. Nezapomenu ani na popis poskytovaných služeb se zaměřením na oblast města Plzně. V neposlední řadě doplním informace o možnosti získání příspěvku, koupi nebo zapůjčení pomůcek. Výzkumná část mojí práce bude zahrnovat zmapování jednotlivých druhů kompenzačních pomůcek používaných pro zrakově postižené děti v předškolním věku, a častost jednotlivých druhů zrakového postižení u dětí. Dále pak samotné znalosti rodičů z oblasti speciálních pomůcek pro jejich zrakově postižené děti, vybavenost mateřské školy pro zrakově postižené děti a jednotlivých center. To vše budu provádět formou kvantitativního výzkumu v mateřské škole a jednotlivých centrech, která mi umožní spolupráci. Bude se jednat o rozhovory se zaměstnanci jednotlivých center a vyplnění dotazníků rodiči dětí. Pozorování jednotlivých dětí a zpracování kazuistik, které budou nedílnou součástí výzkumné části, budou zastupovat kvalitativní výzkum.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is titled Use of special equipment to compensate visual impairment children of preschool age. As the name suggests, I'll try to explain what a visual impairment, as it may occur. For the most part, however, I will deal with the description and the division of visual defects and then a list of special equipment that children use to compensate for their disabilities. For better clarity and rationality, I will describe individual equipment, I will try to find advantages and disadvantages and of course it will complete pictorial illustrations. It will have a simpler form of the catalog for parents of disabled children so that they should facilitate future work with children. Do not forget the description and service centers. It narrows the area of the city of Pilsen. At the finally point I will describe the legal conditions under which parents of visually disablement children to ask for a contribution to the special equipment. The research part of my work will include mapping the availability of special equipment in the individual centers for the visually impairment children of preschool age, using the possibility of visits to individual centers, borrowed equipment. Parent's knowledge of the special equipment for their visually impairment children, used kindergarten for visually disablement children and the individual centers. I will carry all this quantitative research in kindergarten and different centers, which will allow me to cooperate. It would be interviews with employees of centers, parents, children, completing questionnaires, observations of individual children and the processing of case reports that are an integral part of the research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Klara Kosanova 2012.pdfPlný text práce5,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosanova PV.pdfPosudek vedoucího práce34,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosanova OP.pdfPosudek oponenta práce33,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosanova O.pdfPrůběh obhajoby práce6,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5600

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.