Název: Adaptabilita osob s mentálním postižením v DOZP Stod
Další názvy: Adaptability of people with mental disabilities in DOZP Stod
Autoři: Mynaříková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5611
Klíčová slova: adaptabilita;mentální postižení;chráněné bydlení;domov pro osoby se zdravotním postižením;vzdělávání;zaměstnávání;individuální plánování
Klíčová slova v dalším jazyce: adaptability;mental disability;sheltered housing;home for people with disabilities;education;employment;individual planning
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřená na téma adaptability osob s mentálním postižením v DOZP Stod při přechodu z výcvikového chráněného bydlení do samostatného chráněného bydlení. Práce popisuje oblasti spojené s touto problematikou ? adaptace, adaptabilita, inteligence, mentální postižení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlené, vzdělávání, zaměstnávání, individuální plánování a samotný DOZP Stod. Výzkum, který byl prováděn přímo v DOZP Stod je zaměřen na zjištění, na kolik jsou tamní vybraní uživatelé schopni se adaptovat do běžného života v závislosti na svém mentálním postižení, dosavadním životě, věku a prognózám lékařů a speciálních pedagogů. Výzkum byl realizován pomocí metod analýzy dokumentů, případových studií a rozhovorů jak s vybranými uživateli, tak se zaměstnanci chráněného bydlení. Bylo zjištěno, že u vybraných uživatelů je jejich adaptabilita závislá na věku, na délce pobytu v institucionální péči, na přístupu zaměstnanců k uživatelům a na typu jejich mentálního postižení.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on the adaptability of people with mental handicap in DOZP Stod during transition from training sheltered housing to independent sheltered housing. The work describes the activities associated with this issue - adaptation, adaptability, intelligence, mental disability, homes for persons with disabilities, sheltered housing, education, employment, individual planning and DOZP Stod itself. Research that was conducted in the DOZP Stod aims to determine how many selected users are able to adapt to normal life, depending on their mental disability, previous life, age, and prognoses of doctors and special educators. The research was realized using the methods of document analysis, case studies and interviews with the selected users and the employees of sheltered housing. It was found that the adaptability of selected users depends on age, length of stay in institutional care, employee access to the users and the type of mental disability.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska _prace_Mynarikova_Marketa.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mynarikova PV.pdfPosudek vedoucího práce32,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mynarikova OP.pdfPosudek oponenta práce12,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mynarikova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5611

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.