Název: Botanický průzkum lokality Pařezovský kopec (okr. Domažlice)
Další názvy: Botanical research of locality Pařezovský kopec (district Domažlice)
Autoři: Kociánová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Kučera, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5661
Klíčová slova: botanický průzkum;lokalita;rostlina;Významný krajinný prvek;Orchis morio;ochrana přírody;pastva;ovce
Klíčová slova v dalším jazyce: botanical exploration;locality;plant;important;landscape element
Abstrakt: Tato práce pojednává o zájmovém území Pařezovského kopce, který se nachází v Domažlickém okrese. Tato oblast byla pro vypracování botanického průzkumu doporučena odborem životního prostředí krajského úřadu v Plzni. Na samém začátku je uvedena metodika využitá ke sběru a zpracování dat. Následně je práce rozdělena na dvě základní části: Její první část je věnována charakteristice území, a to z hlediska geografického vymezení, přírodních podmínek (geologii, pedologii, geomorfologii, hydrologii, klimatickým poměrům a také zoologické charakteristice), historie a také managementu příznačného pro jednotlivé mapované lokality. V druhé polovině práce je zaznamenána floristická charakteristika, která je vypracována na základě dat nashromážděných terénním sběrem. Obsahuje přehled a charakteristiku jednotlivých lokalit, dělených dle biotopů, které v nich byli určeny. Dále výskyt vzácných a ohrožených druhů a v neposlední řadě i kompletní druhový soupis včetně abundance v jednotlivých lokalitách. Text je obohacen o mapy názorně zachycující zmiňované informace. Data pro vznik této práce byla shromažďována v letech 2010 a 2011.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper discusses a suburban zone called Parezovsky Hill, which lies in township of Domazlice. The purpose of this area was botanic research as it was recommended by the environmental bureau of Pilsen. The begining outlines the methodology for information gathering. Furthermore, the paper is split into two main sections: The first part is focused on the characteristics of the area, especially from a geographical perspective, natural conditions (geology, pedology, geomorphology, hydrology, climate and zoological characteristics), history and management of the individual areas. The second part contains characteristics of the floristics. This is based on information collected from gathering samples in the above mentioned locations. This section also shows the overview and characteristics of the individual locations, grouped by biotopes found in those. The list of rare and endangered species is also included and last but not least the complete list of all species was added with their abundance in the respective locations. The text is complimented by maps representing the above mentioned information. The data for this paper was gathered in 2010 ? 2011.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kocianova_BP.pdfPlný text práce4,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocianova ved.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocianova op.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocianova.pdfPrůběh obhajoby práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5661

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.