Název: Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni - Malesicích, mapové listy: Stříbro 1 - 3/2 a Stříbro 0 - 3/1
Další názvy: Mapping of ruderal Flora in Plzeň city, Plzeň - Malesice, map grids: Stříbro 1 - 3/2 and Stříbro 0 - 3/1
Autoři: Pacovská, Eva
Vedoucí práce/školitel: Chocholoušková, Zdeňka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5681
Klíčová slova: ruderální flóra;mapové listy;invazivní druhy
Klíčová slova v dalším jazyce: ruderal flora;map lists;invasive species
Abstrakt: Tato bakalářská práce, která nese název mapování ruderální flóry se zaměřením na invazivní druhy, byla zadána na Katedře biologie FPE ZČU v Plzni paní RNDr. Mgr. Zdeňkou Chocholouškovou, Ph.D., která byla také vedoucí práce. Cílem byl výzkum flóry na území označené mapovými listy Stříbro 1-3/2 a Stříbro 0-3/1. Mapové listy vymezují oblast Plzně - 9, kde se nachází vesnice Malesice, mně přidělená oblast byla konkrétně jižní část vesnice. Mapování flóry, které bylo předmětem práce, probíhalo ve vegetační sezóně roku 2011. Výsledkem bylo pořízení inventarizačního soupisu, který obsahuje druhy rostlin vyskytující se na dané lokalitě. Konečný soupis obsahuje 309 taxonů a mezi nejčastěji vyskytující se druhy patří Lolium perenne, Trifolium repens, Dactylis glomerata Všechny rostliny zaznamenané v inventarizačním seznamu nesou informaci o množství, pomocí abundanční stupnice, hodnoty o životní strategii, životní formy a informace o původnosti druhů. Zvláštní zřetel v mé práci byl brán na rostliny invazivní, které svým šířením vytlačují rostliny původní. Mezi nejčastěji zastoupené na místě výzkumu byly Sollidago canadensis a Conyza canadensis. Celkem bylo na mapových listech nalezeno 16 invazivních druhů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis on the topic of mapping of ruderal flora is focused on invasive species, was entered by the Department of biology FPE ZČU in Plzeň by MRS RNDr. Mgr. Zdeňkou Chocholouškovou, Ph.D, which i salso the supervisor of my thesis. The aim was research of flora on the area marked with mapping sheets Stříbro 1-3/2 a Stříbro 0-3/1. Mapping sheets designe the area Plzeň 9 where is village Malesice, my allocated area was the south part of village. The mapping of flora, which was the subject of my work, happened in vegetation zone of the year 2011. The result was the inventory list, which contains plant species occurring in this area. The final list contains 309 taxons and the most frequently occurring species are: Lolium perenne, Trifolium repens, Dactylis glomerata. All plants recorded in the inventory list carry information on the quantity, using abundant scale the values of life strategy, life forms and information about the originality of the species. Special attention in my work was given to the invasive plants that displace native plants here with their spread in this area. Among the most frequent in this researched area were Sollidago canadensis a Conyza canadensis Totally were found 16 invasive species on mapping sheets.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Eva Pacovska- Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pacovska ved.pdfPosudek vedoucího práce1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pacovska op.pdfPosudek oponenta práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pacovska.pdfPrůběh obhajoby práce616,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5681

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.