Název: Mapování ruderální flóry v Plzni Křimicích, mapové listy: Stříbro 1-4/2 a Stříbro 0-4/1
Další názvy: Mapping of ruderal Flora in Plzeň city (Křimice), map grids: Stříbro 1-4/2 and Stříbro 0-4/1
Autoři: Němcová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Chocholoušková, Zdeňka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5684
Klíčová slova: invazivní druhy;průzkum;mapové listy;inventarizační seznam druhů;Plzeň 5-Křimice
Klíčová slova v dalším jazyce: invasie species;research;map lists;inventarisation list of species;Pilsen 5-Krimice
Abstrakt: Bakalářská práce má dva cíle. Prvním je mapování ruderální flóry a tvorba inventarizačních seznamů pro mapové listy Stříbro 1-4/2 a Stříbro 0-4/1. Druhým je zmapování výskytu invazivních druhů a tvorba mapy invsivních druhů. Údaje z terénního výzkumu pocházejí z vegetační sezóny 2011. Práce se zabývá charakteristikou území, metodikou práce a charakteristikou invasivních druhů. Flóristická část se zabývá analýzami dle životních strategií, dle životních forem, dle původnosti druhů a dle ekologických nároků. Tato práce přináší informace o aktuálním stavu ruderální flóry v Plzni 5 - Křimicích.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis has two objectives. First of them is mapping of ruderal flora and creating of inventarisation lists of species for mapped area Stříbro 1-4/2 a Stříbro 0-4/1. The other objecive is mapping of invasive species and creating of map of invasive species. The data of research of terrain comes from vegetative season 2011. The thesis deals with characteristic of the area, methodic of research and characteristic of invasive species. Floristic part deals with analysis accirding to living strategy, living forms, origin of species and ecological pretences. This thesis brings information of current conditionof ruderal floraand invasive species in the area of Pilsen 5 - Krimice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_nemcova_v.pdfPlný text práce881,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova v.pdfPosudek vedoucího práce983,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova op.pdfPosudek oponenta práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemcova pr.pdfPrůběh obhajoby práce450,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5684

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.