Title: Dramatické aktivity v sociální práci s mládeží
Other Titles: Drama activities in the social work with youth
Authors: Šebek, Jakub
Advisor: Černík, Roman
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5789
Keywords: dramatické aktivity;sociální práce;výchovný ústav;drama;divadlo;dramaterapie;dramatická výchova;paradivadelní systémy
Keywords in different language: drama activities;social work;detention centre;drama;theater;dramatherapy;drama in education;para-theatrical systems
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na využívání dramatických aktivit ve výchovných ústavech v České republice. První kapitola teoretické části popisuje vývoj mimodivadelních dramatických aktivit v historickém kontextu. V druhé kapitole jsou rozděleny jednotlivé paradivadelní systémy podle typu, jsou zde vypsány jejich prostředky, metody a cíle. V třetí kapitole teoretické části je kladen důraz na dramatické aktivity v sociální práci. Na tomto místě jsou zmíněny jednak instituce, které zařazují dramatické aktivity v rámci sociální práce, ale rovněž instituce, které se věnují převážně dramatickým aktivitám, někdy s přesahem do sociální práce. V praktické části jsou nejprve popsány cíle a výzkumný vzorek, který je tvořen zaměstnanci výchovných ústavů. Metodami výzkumu se práce zabývá v obecné rovině s důrazem na metody, které byly k výzkumu použity. Hned v úvodu první kapitoly druhé části jsou stanoveny hypotézy, jejichž pravdivost následně výzkum ověřuje. Zjištění jsou znázorněna v grafech, popsána a doplněna o komentář autora. K praktické části byla po vyhodnocení výzkumu doplněna kapitola se záznamem rozhovorů s odborníky. Závěr práce shrnuje danou problematiku a naznačuje možná řešení.
Abstract in different language: The thesis concentrates on the use of drama activities in detention centres in the Czech Republic. The first chapter of theoretical part describes development of drama activities in historical context. In the second chapter there are particular para-theatrical systems divided according to their type, also their means, methods and aims are listed there. The drama activities in social work are emphasized in the third chapter of the theoretical part. At that point there are mentioned such establishments which use drama activities as a part of social work, but also establishments that deal mostly with drama activities that sometimes overlap with social work. The practical part at first describes the aims and research sample consisting of employees of detention centres. The thesis addresses methods of research on general level with emphasis on the methods used for the research. The hypotheses are introduced at the beginning of the first chapter of second part and their veracity is then being proved by the research. The findings are marked in graphs, they are labelled and supplemented with the author's commentary. Chapter containing a record of interviews with experts was added to the practical part after the evaluation of the research. The thesis conclusion sums up the given problematic and indicates possible solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dramaticke aktivity v socialni praci s mladezi.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
sebek VP.pdfPosudek vedoucího práce40,46 kBAdobe PDFView/Open
sebek OP.pdfPosudek oponenta práce40,31 kBAdobe PDFView/Open
sebek O.pdfPrůběh obhajoby práce12,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5789

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.