Název: Možnosti mládeže s nařízenou ústavní výchovou při jejich pracovním uplatnění
Další názvy: Opportunities of youth with ordered institutional education in their employment
Autoři: Kubanová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Štainigl, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5797
Klíčová slova: ústavní výchova;sociální služby;vzdělávání;pracovní uplatnění;zdravotní postižení;kvalifikace;komplikace;dětský domov;zařízení sociálních služeb
Klíčová slova v dalším jazyce: institutional education;social services;education;employment;disability;qualification;complications;children´s home;facility of social services
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá možnostmi mládeže s nařízenou ústavní výchovou při jejich pracovním uplatnění. Teoretická část popisuje problematiku ústavní výchovy, její legislativní rámec a poskytování sociálních služeb. Pozornost je zde věnována možnostem vzdělávání mládeže z dětského domova, z domova pro osoby se zdravotním postižením a jejich příležitostem pracovního uplatnění. Teoretická část práce rovněž představuje osobnost jedince s nařízenou ústavní výchovou a jeho komplikace při jeho pracovním uplatnění. Cílem práce je zjistit možnosti mládeže při jejich vzdělávání a následném pracovním uplatnění a současně odhalit možné komplikace s tím spojené. Praktickou část tvoří vlastní výzkum v podobě dotazníkového šetření ve školském zařízení, v zařízení sociálních služeb a jeho vyhodnocení. Jsou zde uvedeny rovněž výsledky téhož výzkumu v německém zařízení, které slouží k porovnání výzkumné problematiky v českých zařízeních pro mládež s nařízenou ústavní výchovou.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the possibilities of youth with ordered institutional education in their working application. The theoretical part describes issues of institutional education, its legislative framework and the provision of social services. Attention is paid to the educational possibilities of youth from children?s homes, from home for people with disabilities and their opportunities for employment. The theoretical part of this work also introduces the personality of an individual with ordered institutional education and its complications by his employment. The goal of this work is to explore the possibilities of youth by their education and subsequent work at the same application and detect potential complications with it. The practical part consists of its own research in the form of a questionnaire survey in a school facility, in social services and its evaluation. There are also mentioned the results of the same research in the German facility that is used to compare the research issues in the Czech facilities for youth with ordered institutional education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova Prace.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kubanova VP.pdfPosudek vedoucího práce31,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kubanova OP.pdfPosudek oponenta práce31,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kubanova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5797

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.