Název: Problematika pracovní a sociální integrace cizinců v Ústí nad Labem
Další názvy: Problems of employment integration and social integration of foreigners in Usti nad Labem
Autoři: Dvořáková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Zachová, Markéta
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5799
Klíčová slova: cizinci;integrace;pracovní integrace;sociální integrace;integrační politika;Ústí nad Labem
Klíčová slova v dalším jazyce: foreigners;integration;employment integration;social integration;integration policy;Usti nad Labem
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovní a sociální integrace cizinců v Ústí nad Labem. Nejprve jsou zde vymezeny základní teoretické pojmy, související s touto problematikou. Dále je charakterizována integrační politika Evropské unie a České republiky. V práci jsou také nastíněny počty cizinců žijících v České republice a v neposlední řadě je zde zmapována činnost organizací v Ústí nad Labem, které nabízejí své služby cizincům a podporují je v integraci. Cílem výzkumné části bylo zjistit, jaké zkušenosti s pracovní a sociální integrací mají cizinci žijící v Ústí nad Labem. Jejich pohled na danou problematiku byl následně propojen se zkušenostmi sociálních pracovníků institucí, které se v Ústí nad Labem zaměřují na poskytování služeb cizincům. Výzkum byl proveden metodou polostrukturovaných rozhovorů, doplněných o analýzu dat. V závěru práce byla interpretována získaná data výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with employment and social integration of foreigners in Usti nad Labem. First, there are defined the basic theoretical concepts related to this issue. It is characterized by the integration policy of the European Union and the Czech Republic. The paper also outlines the number of foreigners living in the Czech Republic and finally, there is the work of organizations mapped in Usti nad Labem, which offer their services to foreigners and encourage them to integrate. The aim of the research was to find out what experiences with work and social integration of foreigners are living in Usti nad Labem. Their view on the issue was subsequently connected with the experience of social workers of institutions in Usti nad Labem focus on providing services to foreigners. The research was conducted using semi-structured interviews, supplemented by data analysis. The conclusion has been interpreted by the data research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE - Dvorakova.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dvorakovaVP.pdfPosudek vedoucího práce29,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dvorakova OP.pdfPosudek oponenta práce32,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dvorakova O.pdfPrůběh obhajoby práce8,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5799

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.