Title: Sexuální výchova u osob s mentálním postižením
Other Titles: Sexual education of people with mental disability
Authors: Lišková, Milada
Advisor: Bednář, Radomír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5802
Keywords: mentální postižení;sexuální výchova;sexualita;partnerský vztah;prevence a osvěta sexuality;masturbace;antikoncepce;sexuální zneužívání;protokol sexuality;domov pro osoby s mentálním postižením;kazuistika;pohlavní styk
Keywords in different language: mental disability;sexual education;sexuality;partnership;prevention and sexual enlightenment;masturbation;contraception;sexual abuse;Protocol of Sexuality;home for mentally handicapped people;casuistry;sexual intercourse
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na sexuální výchovu a sexualitu u osob s mentálním postižením. V diplomové práci si pokládám otázku, zda jsou osoby s mentálním postižením schopny navázat partnerský vztah s opačným pohlavím a zda mohou žít ve společné domácnosti jako lidé z běžné populace. V teoretické části práce se snažím o definici mentálního postižení, klasifikaci mentálního postižení, zajímám se o příčiny mentálního postižení. Dále se zabývám sexuální výchovou a sexualitou osob s mentálním postižením. Zabývám se prevencí a osvětou sexuální výchovy, zamýšlím se nad důležitostí dokumentu Protokol sexuality. V poslední části teoretické části diplomové práce seznamuji čtenáře s charakteristikou zařízení, ve kterém jsem výzkum prováděla. V části metodologické je popisována technika sběru dat. Zvolila jsem kvalitativní metodu výzkumu, protože jsem pracovala s menším vzorkem osob. Praktická část má tři části vlastního výzkumu. V první kapitole jsem zpracovala u pěti párů opačného pohlaví jejich kazuistiky a s těmito respondenty jsem vedla rozhovory, kde jsem jim pokládala předem připravené otázky. Druhá kapitola se věnuje vyhodnocení dotazníkového šetření vybraného vzorku pracovníků domova. V třetí části diplomové práce jsem se snažila o vytvoření podkladů dokumentu ?Protokol sexuality? tak, aby se s ním v budoucnosti mohlo dále pracovat a aby mohl být použit jako plnohodnotný dokument domova. Téma sexuality a sexuální výchovy osob s mentálním postižením je velmi důležité a zajímavé. Kvůli tomu, že se dlouhou dobu o sexualitě těchto lidí nemluvilo, je potřeba se této problematice i nadále věnovat.
Abstract in different language: This diploma thesis is oriented on sexual education and sexuality of people with mental disability. In diploma thesis I ask question whether people with mental handicap are able to establish relationship with opposite sex and whether they can live in joint household as regular population. In the theoretical part of my thesis I tried to define mental disability, to classify mental disability and I inquire about causes of mental disabilities. Further I concentrated on sexual education and sexuality of people with mental hadicap. I dealt with prevention and enlightenment about sexual education, I had a thought about improtance of Protocol of Sexuality Document. In last part of the theoretical part of my diploma thesis I introduced readers to characteristic of facility where I performed my research. Methodological part describes technique of data collection. I chose qualitative research method because I worked with small sample of people. Practical part has 3 parts of actual research. In first chapter I proceeded casuistry of 5 opposite-sex couples and I interviewed them by asking them in advance prepared questions. Second chapter deals with evaluation of questionnaire inquiry of selected sample of The Home?s workers. In the third part of my diploma thesis I tried to create basis of Protocol of Sexuality document so it could be used in future as fully-fledged document. The topic of sexuality and sexual education of mentally handicapped people is very important and interesting. Because topic of sexuality of these people was omitted for a long time it is necessary for the future to pursue this issue more.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Liskova_Milada.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Liskova PV.pdfPosudek vedoucího práce27,06 kBAdobe PDFView/Open
Liskova OP.pdfPosudek oponenta práce252,24 kBAdobe PDFView/Open
Liskova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5802

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.