Název: Sexuální výchova u osob s mentálním postižením
Další názvy: Sexual education of people with mental disability
Autoři: Lišková, Milada
Vedoucí práce/školitel: Bednář, Radomír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5802
Klíčová slova: mentální postižení;sexuální výchova;sexualita;partnerský vztah;prevence a osvěta sexuality;masturbace;antikoncepce;sexuální zneužívání;protokol sexuality;domov pro osoby s mentálním postižením;kazuistika;pohlavní styk
Klíčová slova v dalším jazyce: mental disability;sexual education;sexuality;partnership;prevention and sexual enlightenment;masturbation;contraception;sexual abuse;Protocol of Sexuality;home for mentally handicapped people;casuistry;sexual intercourse
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na sexuální výchovu a sexualitu u osob s mentálním postižením. V diplomové práci si pokládám otázku, zda jsou osoby s mentálním postižením schopny navázat partnerský vztah s opačným pohlavím a zda mohou žít ve společné domácnosti jako lidé z běžné populace. V teoretické části práce se snažím o definici mentálního postižení, klasifikaci mentálního postižení, zajímám se o příčiny mentálního postižení. Dále se zabývám sexuální výchovou a sexualitou osob s mentálním postižením. Zabývám se prevencí a osvětou sexuální výchovy, zamýšlím se nad důležitostí dokumentu Protokol sexuality. V poslední části teoretické části diplomové práce seznamuji čtenáře s charakteristikou zařízení, ve kterém jsem výzkum prováděla. V části metodologické je popisována technika sběru dat. Zvolila jsem kvalitativní metodu výzkumu, protože jsem pracovala s menším vzorkem osob. Praktická část má tři části vlastního výzkumu. V první kapitole jsem zpracovala u pěti párů opačného pohlaví jejich kazuistiky a s těmito respondenty jsem vedla rozhovory, kde jsem jim pokládala předem připravené otázky. Druhá kapitola se věnuje vyhodnocení dotazníkového šetření vybraného vzorku pracovníků domova. V třetí části diplomové práce jsem se snažila o vytvoření podkladů dokumentu ?Protokol sexuality? tak, aby se s ním v budoucnosti mohlo dále pracovat a aby mohl být použit jako plnohodnotný dokument domova. Téma sexuality a sexuální výchovy osob s mentálním postižením je velmi důležité a zajímavé. Kvůli tomu, že se dlouhou dobu o sexualitě těchto lidí nemluvilo, je potřeba se této problematice i nadále věnovat.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is oriented on sexual education and sexuality of people with mental disability. In diploma thesis I ask question whether people with mental handicap are able to establish relationship with opposite sex and whether they can live in joint household as regular population. In the theoretical part of my thesis I tried to define mental disability, to classify mental disability and I inquire about causes of mental disabilities. Further I concentrated on sexual education and sexuality of people with mental hadicap. I dealt with prevention and enlightenment about sexual education, I had a thought about improtance of Protocol of Sexuality Document. In last part of the theoretical part of my diploma thesis I introduced readers to characteristic of facility where I performed my research. Methodological part describes technique of data collection. I chose qualitative research method because I worked with small sample of people. Practical part has 3 parts of actual research. In first chapter I proceeded casuistry of 5 opposite-sex couples and I interviewed them by asking them in advance prepared questions. Second chapter deals with evaluation of questionnaire inquiry of selected sample of The Home?s workers. In the third part of my diploma thesis I tried to create basis of Protocol of Sexuality document so it could be used in future as fully-fledged document. The topic of sexuality and sexual education of mentally handicapped people is very important and interesting. Because topic of sexuality of these people was omitted for a long time it is necessary for the future to pursue this issue more.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Liskova_Milada.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova PV.pdfPosudek vedoucího práce27,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova OP.pdfPosudek oponenta práce252,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5802

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.