Název: Srovnání úrovně rozvinutí didaktických kompetencí učitelů 1. stupně ve třídách s programem Začít spolu a v běžných třídách.
Další názvy: Comparison of levels of development of teacher´s didactic competencies in Primary classes that use Step by step with common classes.
Autoři: Brabcová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Soukupová, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5807
Klíčová slova: Profesní standardy učitele;didaktické kompetence;primární vzdělávání;vzdělávací program Začít spolu
Klíčová slova v dalším jazyce: Professional standards for Teachers;didactic competencies;Primary education;educational programme Step by Step
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zabývá didaktickými kompetencemi učitelů, zaměřenými na primární vzdělávání žáků. Hlavním záměrem této práce je zmapovat a následně porovnat tyto kompetence u učitelů běžných tříd a učitelů, kteří působí ve třídách se vzdělávacím programem Začít spolu. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a empirické.Teoretická část pojednává o profesních standardech a didaktických kompetencích učitelského povolání a popisuje také základní charakteristiku vzdělávacího programu Začít spolu pro základní školy. Cílem empirické části práce je porovnat didaktické kompetence učitelů, u nichž výzkumné šetření probíhalo. Pozorování se účastnilo pět učitelů ze tříd z programu Začít spolu a pět učitelů z běžných tříd. Práce obsahuje několik příloh, které byly podkladem pro výzkumnou část.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented diploma thesis deals with didactic compentencies of teacher focusing on Primary education. The main aim of this thesis is to map and to compare the skills of teachers in common classes with teachers working in classes that use Step by Step. The diploma thesis consists of theoretical and empirical section.The theoretical section deals with the professional standards and competencies of teaching profession and describes the basic characteristic of Step by Step education programme as well as. The aim of empirical section of this thesis is to compare didactic competencies of observed teachers. There are choosen five teachers of common classes and five teachers working in classes that use Step by Step. This diploma thesis contains several attachments which were basis for empirical section.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Brabcova.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
brabcova VP.pdfPosudek vedoucího práce32,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
brabcova OP.pdfPosudek oponenta práce68,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
brabcova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5807

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.