Title: Znalosti problematiky starobních důchodů u mladé generace v Plzni
Other Titles: Knowledge of the problems of the retirement pensions in Pilsen´s young generation
Authors: Böhmová, Kateřina
Advisor: Mošna, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5814
Keywords: finanční zabezpečení ve stáří;mladá generace;důchodová reforma;stárnutí populace
Keywords in different language: financial security in old age;young generation;pension reform;aging population
Abstract: Diplomová práce se věnuje vztahu mladých lidí k zabezpečení ve stáří. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaké názory na finanční zabezpečení ve stáří mají mladí lidé v Plzni, jaké mají o této problematice znalosti a zda je tato problematika zajímá. V první kapitole teoretické části je popsáno stáří jako společensko-ekonomický fenomén. Druhá kapitola obsahuje popis sociálního zabezpečení v České republice, jeho historii, současnost i schválenou reformu. Tato teorie je s praktickou částí propojena podkapitolou s názvem "Posílení zodpovědnosti mladých lidí za zabezpečení ve stáří". V praktické části byly stanoveny tři výzkumné otázky a šest hypotéz. První otázka měla za úkol zjistit znalosti mladých lidí o starobních důchodech a jejich reformě. Druhá otázka zkoumala názory na systém starobních důchodů. Dále zjišťovala názory mladých lidí na jejich zabezpečení ve stáří, na to, jakým způsobem by podle nich měli být zabezpečeni ve stáří jejich rodiče. Poslední výzkumná otázka se věnovala míře zájmu studentů o tuto problematiku. Data byla od respondentů získána pomocí dotazníku. Skupinu respondentů tvořili studenti maturitních ročníků vybraných středních škol.
Abstract in different language: This thesis deals with the relation of young people and security in old age. The aim of the research was to find out opinions on the financial security in old age of young people in Pilsen, their knowledge about this particular issue and whether they are interested in it or not. In the first chapter of the theoretical part there is described age as a social-economic phenomenon. The second chapter contains a description of social security system in the Czech Republic, its history, present and already approved reform. This theory is connected with the practical part by subchapter titled "Strengthening responsibility of young people for security in old age." In the practical part were defined three research questions and six hypotheses. The first question was included to identify young people's knowledge about pensions and retirement reform. The second question examined the views of the old-age pensions as well as it focused on the opinions of young people on their security in old age, and how should their parents be protected when they reach old age. The last research question was devoted to students' level of interest in this issue. Data were obtained from the respondents throughout a questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - BOHMOVA KATERINA.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
bohmova VP.pdfPosudek vedoucího práce15,41 kBAdobe PDFView/Open
bohmova OP.pdfPosudek oponenta práce23,02 kBAdobe PDFView/Open
bohmova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5814

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.