Název: Analýza vyučovacích metod užívaných při výuce na 1. stupni ve třídách s programem Začít spolu a v běžných třídách
Další názvy: Analysis of teaching methods used in teaching in Primary classes that use Step by step and common classes.
Autoři: Šrédlová, Terezie
Vedoucí práce/školitel: Soukupová, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5827
Klíčová slova: vyučovací metoda;program Začít spolu;běžná základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: teaching method;Step by step program;regular primary school
Abstrakt: Diplomová práce se zaobírá tématem analýza vyučovacích metod. Vyučovací metody jsou srovnávány na ZŠ běžné a ZŠ s programem Začít spolu. Cílem bylo zjistit, zda mezi těmito školami existují rozdíly ve využití vyučovacích metod. Práce se skládá z teoretické části a části praktické. V teoretické části jsou popsány jednotlivé metody, které pedagogové mohou na 1. stupni ZŠ využít. V této části je také nástin historického vývoje vyučovacích metod. Další kapitoly se již zabývají samotnými metodami a jejich popisem. V kapitole Třídění vyučovacích metod se objevují metody klasické a aktivizační. V následující kapitole jsou popsány moderní metody, které vychází ze současného pojetí vyučování, proto je do práce zařazena i kapitola o programu Začít spolu, kde jsou popsány základní principy tohoto programu. V praktické části je analýza metod, která vznikla na základě pozorování a zaznamenání do pozorovacích archů. Pro doplnění byl použit ještě rozhovor s pedagogy. Výsledky z pozorování jsou zpracovány do jednotlivých grafů. V každém ročníku je pak zpracovaný souhrnný graf, ve kterém jsou viditelné shody nebo rozdíly v užití metod. Grafy jsou doprovázeny slovním popisem.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work deals with the topic the analysis of teaching methods. The teaching methods are compared to the program of regular primary school and primary school with the program Step by Step. The aim of the diploma work was to find out differences in use of teaching methods. The diploma work consists of a theoretical part and a practical part. In the theoretical section there are described individual methods that teachers can use at primary schools. This section also outlines the historical development of teaching methods. Next chapters deal with methods and their descriptions. In the chapter Classification of teaching methods there are typical methods and active methods. The following chapter there describes the modern methods based on current concepts of teaching, so the work includes a chapter about Step by Step program, which describes the basic principles of the program. In the practical part there is an analysis of methods that was based on observation and recording of the observation sheets. There was used an interview with teachers for supplementing. The results of the observation are presented in individual graphs. For each grade there is a summary graph, which shows visible consensus or the differences in use of methods. Charts are accompanied by verbal description.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Terezie Sredlova - Analyza vyucovacich metod uzivanych pri vyuce na 1. stupni ve tridach s programem Zacit spolu a v beznych tridach.pdfPlný text práce3,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sredlova VP.pdfPosudek vedoucího práce35,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sredlova PO.pdfPosudek oponenta práce57,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sredlova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5827

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.