Název: Předčasné narození jako příčina vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u dětí v mladším školním věku
Další názvy: Premature birth as the cause of special educational needs in young school children
Autoři: Švúbová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5829
Klíčová slova: předčasně narozené děti;nedonošené děti;hyperaktivita;školní docházka;problémy;speciální vzdělávací potřeby;postižení;poruchy učení;poruchy chování;poruchy pozornosti;ADHD;lehká mozková dysfunkce;dyslexie;dysgrafie
Klíčová slova v dalším jazyce: premature infants;premature babies;hyperactivity;school attendance;problems;special educational needs;disability;learning disorders;behavioral disorders;disturbance in attention;ADHD;minimal brain dysfunction;dyslexia;dysgraphia
Abstrakt: V diplomové práci jsme se zabývali otázkou, zda předčasné narození nějakým způsobem determinuje děti i v mladším školním věku, tedy na prvním stupni základní školy. Výsledky získané tímto průzkumem považujeme za zajímavé a přínosné. V experimentální části jsme shrnuli obtíže, které mívají nedonošené děti během školní docházky nejčastěji, a jaká byla jejich četnost u sledovaného vzorku. V teoretické části jsme přinesli ucelenější pohled na celou problematiku. Sesbírali jsme data z rozmanitých pramenů a zdrojů, i z vlastního výzkumu a osobních zkušeností. Předložili jsme díky tomu souhrn, který na našem trhu v komplexnější podobě chybí.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I deal with the question if premature birth can anyhow influence even primary school children (i.e. children aged 6-11). Results of the research can be considered insightful and beneficial. In the experimental part we summarize the most common problems which premature children have during school attendance, and their frequency in the monitored sample. In the theoretical part a more complex view of the whole issue is provided. Data has been collected from various sources, our own research and personal experience. This enables us to provide a survey in an area that has not been completely covered yet.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Hana Svubova.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svubova PV.pdfPosudek vedoucího práce33,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svubova OP.pdfPosudek oponenta práce44,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svubova O..pdfPrůběh obhajoby práce10,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5829

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.